Nieuws Arbeidstoeleiding

Nieuws omtrent de Werkschool

De afgelopen periode hebben we , mede op verzoek van de PO-Raad en de landelijke Stg. de Werkschool,  hard gewerkt aan een nauwere samenwerking met deze landelijke Stichting de Werkschool.

We zijn tot de conclusie gekomen dat het Werkschool-concept heel goed aanvullend kan werken aan datgene wat VSO en PRO scholen in de regio bereiken. De VSO en PRO scholen zijn in staat om vele leerlingen naar arbeid te begeleiden, maar er zijn groepen van leerlingen waar de complexiteit van de problematiek de mogelijkheden van het VSO en PRO te boven gaat. Voor deze leerlingen kan de Werkschool van groot belang zijn in het traject naar duurzame arbeid. Een nauwe samenwerking tussen onderwijs – UWV – en het bedrijfsleven in de regio moet de groep van leerlingen met complexe problematiek een grotere kans geven op duurzame arbeidsparticipatie.

In onze gesprekken met de Werkschool gaat het er nu om een juiste afstemming te vinden. Ook de ministeries van OCW en SZW spelen daar een belangrijke rol in.  De afstemming heeft te maken met rechtmatigheid en financiering. Samen met enkele collega’s uit de VSO- en PRO scholen en specialisten vanuit de PO-Raad proberen we de juiste omschrijvingen te vinden. De samenwerking met de landelijke Stg. de Werkschool verloopt zeer constructief.  Ons doel is uiteindelijk een wijze van samenwerken te kunnen omschrijven, die voor onze meest problematische leerlingen kan gaan leiden tot positieve resultaten, zonder dat de scholen in een moeizame verantwoordingsrelatie met Inspectie en accountant verzeild raken.

Wij houden u op de hoogte.