Nieuws Arbeidstoeleiding

Voortgang inzet ESF middelen 2014 – 2020.

De afgelopen periode zijn de eerste gesprekken gevoerd rond mogelijke inzet ESF 2014 – 2020. Het is op dit moment nog niet duidelijk óf en van hoeveel ESF middelen er gebruik zal kunnen worden gemaakt in de genoemde periode.

Er zijn 3 themagroepen ingesteld met de navolgende onderwerpen:

  1. Re-integratie naar werk van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
  2. Bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden
  3. Het tegengaan van voortijdig schoolverlaten respectievelijk het ondersteunen van de arbeidstoeleiding van jongeren zonder startkwalificatie.

 

De themagroepen hebben het karakter van informele expertgroepen. Het ministerie van SZW zal op basis van de discussie en uitkomsten een concept – Operationeel Programma 2014 – 2020 opstellen, dat eind juni 2012 in hoofdlijnen gereed moet zijn.

Vanuit LECSO / PO-Raad participeren we in themagroep 3 . Enkele LECSO leden lezen op afstand mee met de inhoudelijke uitwerking van het thema.

We zullen pas in juni 2013 definitief horen of de Europese Commissie ESF middelen ter beschikking stelt in de periode 2014 – 2020.