Nieuws Onderwijskwaliteit

Uitnodiging regionale conferenties kwaliteitswetgeving (voortgezet) speciaal onderwijs 2012

Aan: de directie en medewerkers (v)so-scholen cluster 1 t/m 4

Geachte mevrouw, heer,

 

Vlak voor de zomervakantie (28 juni jl.) ontving u een direct-mail naar aanleiding van de stand van zaken rondom het invoeringstraject kwaliteitswetgeving (v)so. Daarin werd de vertraging van de invoering toegelicht alsmede de consequenties hiervan voor de verschillende onderdelen in het wetsvoorstel.
Tevens werden daarin de organisatie en data aangekondigd van een viertal regionale conferenties eind september en begin oktober. Met deze brief nodigen we u van harte uit deel te nemen aan één van deze over het land gespreide bijeenkomsten.

De conferenties worden van 16.00 – 20.00 uur gehouden op de volgende locaties:

* dinsdag 25 september             Eindhoven         Aristo

* donderdag 27 september        Rotterdam         Engels

* dinsdag 2 oktober                   Zwolle              Dominicanenklooster

* dinsdag 9 oktober                   Utrecht            Jaarbeurs          

Het programma kent een plenair deel en twee workshoprondes en wordt onderbroken door een lichte maaltijd.
Tijdens het plenaire deel zal door OCW de laatste stand van zaken rond het wetgevingstraject kwaliteit (v)so worden toegelicht. Door de onderwijsinspectie zal het nieuwe toezichtskader voor het (v)so worden gepresenteerd alsmede kort worden ingegaan op de mogelijkheden die de nieuwe wetgeving biedt voor vso-scholen om zelf examens af te nemen en de voorwaarden die daaraan gesteld zullen worden. Tevens wordt een presentatie verzorgd vanuit de zgn. ‘MIK-campagne’, waarbij de focus ligt op het voorbereiden van vso-leerlingen bij het vinden van een baan.

In twee workshoprondes komen thema’s als de ‘Toetswijzer (v)so’ van het Cito, de praktische zaken die met de mogelijkheid van vso-examinering samenhangen, de vormgeving van samenwerking/ tussenvormen tussen (v)so en regulier onderwijs, de uitstroomprofielen vso, de kwaliteitszorg (v)so en het werken met leergebied-overstijgende doelen aan de orde.

Indien u wilt deelnemen aan één van de bijeenkomsten vragen we u via het bijgaande aanmeldformulier aan te geven met hoeveel personen de school vertegenwoordigd zal zijn.
Uw aanmelding kunt u digitaal of per post verzenden aan Susi Heijblom bij de Stichting Projecten Speciaal Onderwijs, Postbus 222, 3500 AE Utrecht (s.heijblom@projectenso.nl; tel. 030-276 99 15).

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met een gedetailleerd programma.

Aangezien de conferenties nog voortvloeien uit de ‘verlengde’ kwaliteitsagenda voor het (v)so zijn er aan de deelname geen kosten verbonden.

 


Wij hopen u op één van de bijeenkomsten te ontmoeten.

 

 

Met vriendelijke groet,

mede namens VIVIS-onderwijs, Siméa en het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs,


Kees Kuijs

adviseur Stichting Projecten Speciaal Onderwijs


aanmformulier regiobijeenkomsten 2012 (2).doc