Nieuws Algemeen

Toezichtkader Inspectie in contact met het veld

Het nieuwe toezichtkader van de Inspectie is onlangs gepubliceerd. Via de site van de Inspectie en via brochures kan iedereen hier kennis van nemen. Het nieuwe kader is met name 'risico-gericht'. De eerste bestuursgesprekken zijn gebaseerd op de eerste vragenlijsten, die scholen in november hebben ingevuld en op een aantal door de inspectie geformuleerde indicatoren voor risico's. Om het kader, de indicatoren en ook de vragenlijsten voor scholen zo actueel en passend mogelijk te houden, wordt binnenkort een 'klankbordgroep' met veldvertegenwoordigers vanuit het Speciaal Onderwijs geformeerd. Een tweetal deskundigen uit elk cluster zullen daar vanuit onze scholen aan meedoen.

Voor de groep kort-verblijf-kinderen/jongeren uit cluster 4, is inmiddels een speciale veldvertegenwoordigersgroep ingesteld. Deze groep zal met de inspectie zoeken naar een specifieke 'maat' voor deze scholen/leerlingen.

Over de bemensing en de gespreksonderwerpen van deze klankbordgroep en werkgroep houden we u op de hoogte.