Nieuws Algemeen

Landelijke taakgroep Schrijven

Driemaal per jaar komt de Landelijke Taakgroep Schrijven bij elkaar om ideeën uit te wisselen, producten te ontwikkelen en samen op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op schrijfgebied. De leden van de Taakgroep Schrijven zijn ambulant begeleiders en ergotherapeuten van de ambulante diensten van een groot aantal mytylscholen en REC’s verspreid over het hele land.

Op de laatst gehouden bijeenkomst op 4 oktober zijn producten van verschillende ambulante diensten besproken.

Zo zijn we dieper ingegaan op de uitvoering en organisatie van Zo zit dat met kleuren van REC Rivierenland. Door deze speciaal ontwikkelde kleurles worden leerlingen en leerkrachten zich bewust van de juiste potloodgreep en de techniek van het kleuren. Door het goed aanleren van de greep en techniek kunnen veel schrijfproblemen op latere leeftijd worden voorkomen.

Stichting de Korre presenteerde de Schrijfsignaleringsroute, een traject voor deskundigheidsbevordering voor leerkrachten van de basisschool. In de regiogroep Schrijven Zuid-West is de basis gelegd voor dit product, dat door de Korre verder is uitgewerkt en vormgegeven.

Ten slotte werd ook de Schrijfobservatie zoals deze bij de SSOE in Eindhoven wordt gedaan aan de hand van een drietal casussen besproken.

De leden van de taakgroep zijn met nieuwe ideeën voor diensten en producten weer teruggekeerd naar de eigen dagelijkse praktijk.

Voor meer informatie over de taakgroep Schrijven kunt u zich wenden tot:

Els van Biesen

T 026 – 365 0312,e.vanbiesen@deonderwijsspecialisten.nl