Nieuws Arbeidstoeleiding

uitstroomprofielen in het VSO. Herhaalde meting.

In 2012 heeft KPC Groep een herhaling uitgevoerd van een quickscan over uitstroomprofielen onder scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO-scholen). De invoering van de Wet kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs is de aanleiding geweest voor dit onderzoek. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van de herhaalde uitvoering van deze quickscan. De resultaten worden vergeleken met die van de eerste meting in 2010.

Twee derde van de scholen (66%) geeft aan op dit moment een onderwijsaanbod te hebben dat past bij de gegeven omschrijving van het uitstroomprofiel vervolgonderwijs, dit is een stijgingvan 11% vergeleken met het schooljaar 2009-2010. Een groter percentage scholen (78%) biedthet uitstroomprofiel arbeidstoeleiding aan. Dit percentage is eveneens gestegen sinds hetschooljaar 2009-2010, namelijk met 9%. Het uitstroomprofiel dagbesteding wordt op dit momentop 64% van de scholen aangeboden, dit is op 2% meer scholen dan in het schooljaar 2009-2010.

In het onderzoek vindt u een verdere differentiatie naar profielen, onderwijsaanbod, clusters en spreiding.  

uitstroomprofielen-in-het-voortgezet-speciaal-onderwijs-herhaalde-meting[1].pdf