Nieuws Arbeidstoeleiding

VERVOLG BORIS: Start met regionale bijeenkomsten.

BORIS krijgt een vervolg.

In oktober 2012 is het project “BORIS brengt je bij een baan” succesvol afgesloten. Het ministerie van OCW is onder de indruk van de resultaten: De deelnemende VSO scholen zijn tot de conclusie gekomen dat méér jongeren méér kans op een betaalde baan hebben in de regio. 

OCW heeft daarom het projectteam “BORIS” gevraagd te onderzoeken of meer VSO- en PRO-scholen geïnteresseerd zijn deze methodiek te implementeren.

Langs deze weg nodigt het projectteam u daarom uit tot het bijwonen van één van de regionale voorlichtingsbijeenkomsten, waarin gesproken zal worden over de mogelijkheid tot deelname aan de implementatie van de Borismethode.

Deze regionale bijeenkomsten zullen plaatsvinden op:

  • Dinsdag 12 maart 2013 van 14.30 – 17.00 uur

Locatie Altra College, Rode Kruisstraat 32 in Amsterdam

  • Woensdag 13 maart 2013 van 14.30 – 17.00 uur

Locatie Accent Praktijkonderwijs Delfshaven, Japarastraat 4 in Rotterdam

  • Vrijdag 15 maart 2013 van 14.30 – 17.00 uur

Locatie Onderwijscentrum De Twijn, Dr. Hengeveldweg 2 in Zwolle

  • Maandag 18 maart 2013 van 14.30 – 17.00 uur

Mytylschool Eindhoven, Toledolaan 4 in Eindhoven

De BORIS systematiek.

In 2010 hebben de toenmalige WEC Raad (later de PO-Raad) en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de opdracht gekregen te onderzoeken of de infrastructuur van het werkend leren in het mbo kan worden gebruikt voor de jongeren in het VSO in de uitstroom arbeid. Het onderzoek duurde 2 jaar en 15 VSO scholen zijn erbij betrokken geweest. Het project heette Boris en onderzocht is of de jongeren via de Boris methode kunnen uitstromen naar duurzame arbeid in het bedrijfsleven. In meer dan 50% van de gevallen is dat gelukt. De methode bestaat in hoofdzaak uit:

  • regionale arbeidsmarkt oriëntatie
  • maatwerk met delen van kwalificaties mbo
  • opleiden samen met erkende leerbedrijven
  • certificering van het resultaat met branche-certificaten

Door de deelnemende scholen aan het onderzoek werd geconstateerd dat de gebruikte methodiek goed past in de opdracht die de scholen moeten uitvoeren volgens de wet kwaliteit vso. De verbinding van leerplekken aan arbeidsplaatsen garandeert opbrengstgericht werken en werkt besparend op de bedrijfsvoering van de school. (zie onderzoeksverslag: www.borisbaan.nl )

Na rapportage van het resultaat heeft het ministerie van OCW aan PO-Raad en SBB opdracht gegeven de methode beschikbaar te stellen aan het gehele vso veld en tevens te experimenteren met de methode bij de scholen voor praktijkonderwijs.  Voorwaarde daarbij is dat de school geheel uit vrije wil kan kiezen voor het gebruik van de infrastructuur van het mbo.

Leerbedrijf en Arbeidsmarkt.

Een van de grootste zorgen bij de scholing van jongeren met een beperking is het vinden van een leerbedrijf. Vooral door jongeren die geen volledige kwalificatie kunnen halen maar wel een opleiding volgen gericht op uitstroom naar arbeid, wordt dit als een enorm probleem ervaren.

De nieuwe Participatiewet stelt werk voor iedereen voorop, en de Wet Kwaliteit VSO moet de uitstroom naar arbeid versterken.

Het aantal plaatsen bij de Sociale Werkvoorziening vermindert en de crisis zet een rem op de totale arbeidsmarkt. Zelfs al komt het tot afspraken tussen kabinet en bedrijfsleven over de opname van wajongers in de bedrijven, dan biedt dat nog steeds weinig soelaas voor de jongeren die graag willen en naar vermogen kunnen werken.

Onderzoeken van de SER en van de Raad van Werk en Inkomen, uitgevoerd in opdracht van werkgevers, werknemers en overheid laten zien, dat zowel bedrijven als collega-werknemers onze jongeren graag zien komen, maar dan wel met de juiste zorg omgeven en binnen een set van afspraken die de bedrijven aankunnen. Binnen hun eigen traditie, zogezegd.

Werkend Leren.

Dat is de traditie van het werkend leren, zoals die al bestaat sinds de nijverheidswet van 1920 en zoals die nog steeds wordt uitgevoerd in het MBO.

Die traditie komt nu via het BORIS traject beschikbaar voor VSO- en PRO jongeren. Het is de belangrijkste weg voor jongeren, en ook voor jongeren in het VSO en praktijkonderwijs om aan een baan te komen en voor het bedrijfsleven is het de belangrijkste weg om nieuw personeel te werven.

Als eerste stap daarbij organiseert de PO-Raad en het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs een voorlichtingsronde over de Borismethode en een peiling onder de directies van de scholen naar de belangstelling voor toepassing van de methode binnen de eigen school.

Deze bijeenkomstenzullen in de maand maart worden georganiseerd. U kunt nu al uw interesse voor deze bijenkomsten kenbaar maken door een mail te sturen aan: info@lecso.nl met daarin uw naam, uw functie en de naam en adres van uw school.

Bij voldoende belangstelling zal met steun van het ministerie van OCW een implementatieronde kunnen starten voor 40 tot 50 vso scholen en een pilot voor 10 praktijkscholen.

Het implementatietraject gaat 2 schooljaren duren  ( 2013/14 en 2014/15);

De pilot in het praktijkonderwijs duurt 1 jaar ( 2013/14).