Nieuws Expertise

Activiteiten vanuit de pedagogische centra

Ook onze landelijke pedagogische centra laten zich niet onbetuigd, als het gaat om activiteiten, projecten, onderzoeken in het belang van het speciaal onderwijs. We doen een greep (want uiteraard is er nog veel meer te doen) uit de meest recente activiteiten:

HCO:

 • Activiteiten op het terrein van leerpotentieel
 • Ontwikkeling werkwijze bij dyscalculie

KPC:

 • Onderzoek naar terugplaatsing van cluster 4 jongeren naar het regulier onderwijs
 • Onderzoek naar lichte ondersteuning: voorzieningen voor het VO

SLO:

 • Voortzetting ontwikkelingen i.s.m. CED aan ‘de Rekenboog’ (rekenmethode)
 • Reken/wiskunde-programma: ‘passend perspectief’ (doelen/leeractiviteiten/methoden/toetsing/hulpmiddelen/link met LVS/ leerroutes naar vervolgonderrewijs.

PI-7:

 • Onderzoeken naar ouderbetrokkenheid
 • Onderzoek naar ‘indicatiestelling’
 • ‘tools for schools’ (hulp bij invoering passend onderwijs)
 • Onderzoek naar: ‘welk gedrag mag en welke niet ?’

CED:

 • Activiteiten inzake uitstroomprofiel dagbesteding
 • Seksualiteit
 • Leren leren (project i.s.m. Cito en LECSO)
 • Opbrengstgericht werken in het SO
 • Data Care en passende inhouden (4D-traject)
 • Indiceren
 • Ontwikkeling expertmodel rond ‘bejegening’
 • Ontwikkeling hulpmiddelen rond opstellen SOP

Cito:

 • Toetsing VSO
 • Toetsing binnen leerlijnen van uitstroomprofielen: arbeid/dagbesteding/diplomagericht
 • Implementatie toetsing SO

Het aardige van zo’n opsomming is, dat vertegenwoordigers van deze centra elkaar regelmatig ontmoeten, samen met LECSO/PO-Raad, het Werkverband SBO en de Onderwijsinspectie op het Ministerie van OCW, om onder bezielend voorzitterschap van mw. Marjan Zandbergen enige afstemming te plegen in al dit soort activiteiten.