Nieuws Expertise

Verzoek vanuit van RENN4 Noord Nederland en PI Leiden/Universiteit Leiden.

Deze organisaties ontwikkelen een instrument waarmee de (extra) ondersteuningsbehoefte van een leerling op school in kaart gebracht wordt. Met deze gegevens ontstaat er zicht op de hulp en begeleiding die een leerling nodig heeft op school. Met ingang van 2014 wordt Passend Onderwijs ingevoerd en dan zal op plaatselijk/regionaal niveau bepaald gaan worden welke leerlingen extra steun gaan krijgen en in welke vorm. Bij deze taak zullen de samenwerkingsverbanden van scholen behoefte hebben aan instrumenten en procedures om tot een zorgvuldige en transparante toewijzing van steun te komen.

Ter ondersteuning bij die taak hebben beide instituten het VPI ontwikkeld: het VraagProfielInstrument.

Naast de versie voor school (VPI-S) wordt gewerkt aan een versie voor ouders (VPI-O) vanuit de gedachte dat bij steuntoewijzing de mening van de ouders een belangrijke plaats verdient.

In het huidig stadium van ontwikkeling van dit instrument willen de onderzoekers deze ouderversie (VPI-O) aan zoveel mogelijk ouders voorleggen.

Wij doen in dit kader een beroep op u.

Wilt u vanuit uw school / organisatie ouders benaderen met de vraag om het VPI-O in te vullen?

De bijlage is de brief die u (via uw school) aan de ouders kunt doorsturen. Daarin staat nadere informatie over de lijst en over meedoen. In beginsel is er geen beperking binnen de doelgroep van ouders: iedereen die dat wil kan de lijst invullen. Ook als er niet sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte.

 Drs. Koen van Zoest,Orthopedagoog/ GZ-psycholoog Pedologisch Instituut Leiden.T  071 515 72 22 
E  k.vanzoest@onderwijsadvies.nl

 

informatiebrief pilot VPI-O januari 2013 landelijk.doc