Nieuws Arbeidstoeleiding

Stand van zaken ESF 2014 – 2020

Afgelopen periode zijn we door het ministerie van SZW weer bijgepraat over de stand van zaken mbt ESF 2014 – 2020.

Het operationeel programma , zoals we dat vorig kalenderjaar hebben opgesteld,  is goedgekeurd door de staatssecretaris. Het Op is flexibel opgezet om wijzigingen in de sociaal - economische omstandigheden te kunnen opvangen. Er is nog redelijk veel onduidelijk op enkele ondergeschikte punten, de Europese Commissie gaat daar nog nadere richtlijnen voor geven.

Voor het onderwijs is het navolgende van belang:
April: brief naar TK met de hoofdlijnen ESF.

Mei 2013: eerste concept subsidieregeling gereed

Gedurende de gehele periode blijft er gesleuteld worden aan vereenvoudiging.
November 2013 : Publicatie subsidieregeling.

Er is weer stevig gesproken over de doelgroepen die gebruik moeten gaan kunnen maken van ESF middelen. Onze inzet is er steeds op gericht geweest om alle VSO- en PRO leerlingen te kunnen laten profiteren van de middelen.

Daarnaast hebben we vorig jaar al aangegeven, dat de ESF middelen niet meer per individuele school aangevraagd kunnen gaan worden. Centrale aanvragers zijn de centrumgemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s, het UWV en het ministerie van V&J.

Scholen , en dan zeker samenwerkende VSO – en PRO scholen kunnen via de centrumgemeente aanspraak maken op middelen. Een centrumgemeente ontvangt pas ESF middelen als er afspraken zijn gemaakt met de samenwerkende scholen in de regio.

Zoals het er nu uitziet zal er jaarlijks voor de scholen 13 tot 14 miljoen beschikbaar zijn, aanmerkelijk minder dan we tot nu toe gewend zijn.

Daarnaast heeft het ministerie van SZW 2 onderzoeken uitgevoerd naar vereenvoudiging van de kosten . Wat is wel en wat niet mogelijk ?

Kunnen we toewerken naar eenvoudig te verantwoorden en te controleren kosten en activiteiten ?  Kun je aan productbekostiging doen ?  Wordt vervolgd.