Nieuws Algemeen

Het sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers spreekt ook over speciaal onderwijs.

In het afgesloten sociaal akkoord tussen de wergevers- en de werknemersorganisaties is een begin gemaakt met gezamenlijke afspraken in het kader van de aanpak van de crisissfeer in Nederland. Inmiddels heeft ook het kabinet zich achter de plannen geschaard. 

Opvallend is dat er meer dan eens wordt gesproken over de "inclusieve arbeidsmarkt" 

Er staat: "In zo'n inclusieve arbeidsmarkt staat de zorg voor mensen die uitvallen of bescherming hebben centraal. Alleen als iedereen zijn of haar talenten en capaciteit kan inzetten, kan welvaart in brede zin ten volle worden beleefd."

Over het speciaal onderwijs wordt gezegd:

"De focus van het speciaal onderwijs zal nog meer gericht moeten worden op het opleiden van mensen zodat zij meer kansen hebben dan nu op een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. (...) Door de samenwerking tussen UWV, speciaal onderwijs en de leerling zelf kunnen in een veel eerder stadium de reële loopbaankansen in kaart worden gebracht." 

Tevens wordt erop aangdrongen dat de kenniscentra niet moeten worden gekort, maar essentieel zijn voor de goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

Over de uitwerking en implicaties van het rapport is nadere bestudering nodig. Het zal ongetwijfeld een bron van overleg worden waarbij LECSO op de geëigende platforms aanwezig zal zijn.

Download de bijlage voor het sociaal akkoord.

110413_sociaal_akkoord.pdf