Nieuws Onderwijs en Zorg

Opleiding EMG: de eerste branche-gecertificeerde scholing voor assistenten en begeleiders EMB in Onderwijs & Zorg

Vanuit vragen/verzoeken uit het veld van scholen voor speciaal onderwijs en samenwerkende zorginstellingen, is  het afgelopen jaar hard gewerkt aan het ontwikkelen van een speciaal professionaliseringstraject voor assistenten/medewerkers, die werken met de EMG-doelgroep.

Binnen de ontwikkelingen van Passend Onderwijs, transitie jeugd en overdracht van zorgfinanciering naar Gemeenten, zal de naar verhouding beperkte doelgroep van EMG-kinderen niet uit het oog verloren moeten worden. Samenwerking tussen zorginstellingen en onderwijs (samen met Gemeenten) is daarbij essentieel. Op landelijk niveau wordt er binnen Passend Onderwijs gewerkt aan een ‘richtlijn voor EMG-kinderen’ ten behoeve van de nieuwe samenwerkingsverbanden. Afstemming tussen zorginstellingen, onderwijsinstellingen en Gemeenten over een nieuwe inzet van AWBZ-middelen bieden kansen voor specifieke arrangementen voor deze groep kinderen.

Bij al deze ontwikkelingen is de kwaliteit van het aanbod essentieel. Vanuit maatschappelijke relevantie is het zaak, om te beschikken over voldoende gekwalificeerde medewerkers, die methodisch verantwoord kunnen omgaan met deze doelgroep.

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs en het Platform EMG hebben daarom, op initiatief van leden, waarbij de mytylschool te Tilburg zeker genoemd moet worden, de opdracht gegeven om een speciaal professionaliseringsaanbod te ontwikkelen voor assistenten/ medewerkers. Voor leerkrachten was in een eerder stadium al een speciaal scholingsaanbod ontwikkeld in samenwerking met het GITP.

Dit aanbod is ontwikkeld in een samenwerking tussen het MBO (ROC van Nijmegen), bureau Nijland & Kroes en deskundigen vanuit ons eigen veld van zorg en onderwijs.

Het heeft nu geresulteerd in een specifiek passend scholingsaanbod, op MBO-niveau, gecertificeerd door de branche-organisatie voor beroepsonderwijs (Calibris) én gecertificeerd door de opdrachtgevers: LECSO en het Platform EMG.

In de startsituatie zal gewerkt worden met een pilot-groep, die ook extern begeleid en gevolgd zal worden: constante verbetering/aanpassing op de beroepspraktijk en relevantie op inhoud en vormgeving, zal daarbij van groot belang zijn.

De ontwikkel- en cursuskosten zijn zo laag mogelijk gehouden, mede door nogal wat ‘om-niet-investeringen’ vanuit het MBO veld en met betrekking tot de borging van de kwaliteit is er meegewerkt vanuit de Universiteiten van Groningen en Leuven tevens is er een directe link naar een groot internationaal project ‘Enabling’, gericht op deze doelgroep.

Qua studiebelasting en inhoud gaat het om een volwassen MBO-traject (niveau 3-4), waarbij er een negental modulen verwerkt moeten worden. Om de belasting voor de werkgever zo beperkt mogelijk te houden, is er gekozen voor een vorm van een opleidingstraject van één jaar, waarbij er op één dag per maand een contact-dag is. Daarnaast is er sprake van zelfstudie via moderne media.

In overleg is het ook mogelijk, om delen van dit traject te volgen; een volledig branche-certificaat behoort dan uiteraard niet meer tot de mogelijkheden.

De verzorging van de scholing ligt in handen van de ontwikkelaars, maar ook bij docenten vanuit onze eigen scholen/instellingen. Dit zal uiteraard tegen betaling plaatsvinden, maar biedt ook kansen aan onze eigen mensen die zich al langere tijd verdiept hebben in methodiek en achtergronden van het werken met deze doelgroepen.

De pilotgroep(en) zullen starten in schooljaar 2013/2014, de vervolggroepen zullen starten in schooljaar 2014/2015 op diverse plekken in ons land, afhankelijk van de deelnemers.

Kosten van het scholingstraject zullen Euro 1500, - per persoon bedragen, inclusief materiaal en certificering/diplomering. Dit geldt voor zowel de pilotgroep(en) als de vervolgcursusgroepen.

Het ligt in de bedoeling, dat de inhoud van het aanbod daarna ook vertaald zal worden in een regulier aanbod bij de diverse ROC’s in ons land binnen de opleiding MMZ, waarmee dan ook een branche-certificaat behaald kan worden. Dit is van belang voor nog nieuw aan te stellen medewerkers op MBO-niveau. Het huidige scholingsaanbod is bedoeld voor de huidige werknemers in onze scholen en instellingen. We hebben daarmee niet alleen een ad hoc aanbod willen doen, maar ook willen zorgen voor een meer structureel aanbod van deskundige medewerkers voor deze doelgroep.Ook deelname van ouders is mogelijk.

Om alle scholen en instellingen een even grote kans te bieden om gebruik te kunnen maken van dit aanbod en   e.e.a. op te kunnen nemen in uw scholingsplanning en tegelijkertijd snel zicht te krijgen op het aantal deelnemers waardoor de organisatie verder gepleegd kan worden, verzoeken we u om voor 3 juni a.s. te reageren via bijgaand aanmeldingsformulier. Ook is een beknopt overzicht van de modulen bijgevoegd ter oriëntatie.

We kunnen u daarna ook snel voorzien van de nodige verdere informatie over de opzet en organisatie van de opleiding.

 

Met vriendelijke groet,
namens de opdrachtgevers/ontwikkelaars,

Gerda Schregardus, Platform EMG
Albert Boelen, LECSO
Bart Waijers, Mytylschool Tilburg, expertgroep Zorg-Onderwijs LECSO
Mathilde Kuiper, ROC van Nijmegen

EMB_Scholing_LECSO_EMG.pdf

Modulenoverzicht van het scholingsaanbod EMG.pdf

Aanmeldingsformulier Scholing EMG.docx