Nieuws Onderwijskwaliteit

Meldcode in het (V)SO

Met ingang van 1 juni is de Wet verplichte meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling van kracht geworden. Beroepsgroepen die te maken kunnen krijgen met geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn dan wettelijk verplicht om met een meldcode te gaan werken, waaronder ook het onderwijs. Het gebruik van een meldcode geeft houvast bij het signaleren en in gang zetten van interventies. Het NJI heeft een brochure gemaakt over de manier waarop de meldcode is in te passen in de ondersteuningsroute van het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Meldcode Kindermishandeling Huiselijk Geweld VSO.pdf