Nieuws Expertise

Cohortonderzoek COOL Speciaal in schooljaar 2013/2014

Op veel plaatsen worden discussies gevoerd over de kwaliteit van het onderwijs. Het Ministerie van OCW heeft ambities om die kwaliteit te verbeteren, de Onderwijsinspectie spreekt er een oordeel over uit, besturen en scholen communiceren over hun eigen kwaliteit met betrokkenen in hun omgeving. Daarbij gaat het niet alleen om de kwaliteit in algemene zin, maar ook om wat goed onderwijs is voor specifieke groepen, zoals leerlingen met beperkingen. Passend onderwijs staat in het centrum van de aandacht en bekende vragen over waar leerlingen met beperkingen beter af zijn, in het regulier of in het speciaal onderwijs, worden in dit kader opnieuw gesteld.

Om zulke discussies goed en onderbouwd te kunnen voeren, is het belangrijk om te weten hoe het staat met de prestaties en de loopbanen van leerlingen in de verschillende delen van het onderwijs. Al geruime tijd beschikken we over goede, representatieve gegevens over prestaties en loopbanen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs. Die gegevens komen uit het cohortonderzoek COOL5-18, een periodiek uitgevoerde monitor waaraan een groot aantal scholen voor basis- en voortgezet onderwijs (en binnenkort ook mbo-instellingen) meedoen.

Voor het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs waren zulke gegevens er lange tijd niet. Om daarin te voorzien, is in 2011 het cohortonderzoek voor het speciaal (basis)onderwijs gestart, COOL Speciaal geheten. Daaraan is deelgenomen door scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs in de clusters 3 en 4. De eerste fase van dit onderzoek (meting 2011) heeft al veel interessante informatie opgeleverd. U vindt die informatie op de website www.cool5-18.nl (doorklikken naar speciaal (basis)onderwijs). Voor het eerst beschikken we nu over landelijk representatieve gegevens van leerlingen in verschillende typen speciaal onderwijs en kunnen we die vergelijken met overeenkomstige gegevens van zorgleerlingen die in het regulier onderwijs zitten.

Om die gegevens nog rijker te maken, wordt in het volgende schooljaar opnieuw een meting van COOL Speciaal uitgevoerd. Daarvoor zoeken ITS en Kohnstamminstituut nog nieuwe scholen, die hieraan willen meewerken. Voor het speciaal basisonderwijs en cluster 3 en 4 van het speciaal onderwijs gaat het om scholen die de deelnemersgroep uit de vorige meting willen versterken. Verder willen we het onderzoek nu ook uitvoeren in cluster 2 van het speciaal onderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs, eveneens cluster 2, 3 en 4. LECSO beveelt van harte aan om nader kennis te maken met het onderzoek en deelname te overwegen.

Op de hierboven genoemde website zijn alle praktische gegevens te vinden over wat het onderzoek inhoudt en wat deelname van de school vraagt, maar ook oplevert. Dat laatste is zeker de moeite waard. Veel scholen voor speciaal (basis)onderwijs zijn nog zoekende naar goede en ‘eerlijke’ manieren om inzicht te krijgen in en zich te verantwoorden over wat leerlingen op de school leren.  COOL Speciaal biedt daarvoor een handvat.

Wilt u zich opgeven, of heeft u eerst nog vragen? Stuur een mailtje naar coolspeciaal@its.ru.nl. Graag met vermelding van uw naam, de naam van de school, en het telefoonnummer en tijdstip waarop u  bereikbaar bent. Er wordt dan contact met u opgenomen om uw vragen persoonlijk te beantwoorden.