Nieuws Arbeidstoeleiding

Staatssecretaris Klijnsma stuurt ESF-brief aan Tweede Kamer.

Wij hebben u het afgelopen jaar regelmatig geïnformeerd over het overleg dat heeft plaatsgevonden mbt ESF 2014 – 2020 en het opstellen van het operationeel programma.

We hebben u ook steeds voorgehouden, dat de tijd van stevige ESF budgetten miv 2014 ver achter ons gaat liggen !

De Ministerraad heeft ingestemd met de brief van staatssecretaris Klijnsma, waarin op hoofdlijnen het nieuwe ESF-programma 2014 – 2020 uiteen wordt gezet.

Deze brief is 12-07 aansluitend naar de Tweede Kamer verzonden en hebben we als bijlage ter informatie toegevoegd.

Korte samenvatting:

In de brief geeft de staatssecretaris aan dat er in de periode 2014 – 2020 in totaal 450 miljoen ESF subsidie verdeeld kan worden. 

De omvang van het ESF-budget is fors minder dan voorheen: met 450 miljoen euro iets meer dan de helft van het budget voor de huidige programmaperiode en een vierde van de periode daarvoor.

“Europa” heeft Nederland onder andere aanbevolen om ESF te benutten voor

  1. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor
  2. versterking van de inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt.

Voorstel van de staatssecretaris :

Ad 1. 70 % van de middelen wordt ter beschikking gesteld om via de 35 arbeidsmarktregio’s ingezet te worden voor actieve inclusie van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er vallen nogal wat groepen onder deze definitie, de staatssecretaris is echter wel specifiek als ze stelt:

“Van het beschikbare budget wil ik 30% oormerken voor de arbeidstoeleiding van (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Het gaat om schoolverlaters die geen startkwalificatie kunnen behalen en voor het vinden van een werkgever hulp nodig hebben”.

Een kleine rekensom leert ons dan:

70 % van 450 miljoen is 315 miljoen.

30 % van 315 miljoen is 94,5 miljoen, verdeeld over 6 jaar. Per jaar: 15,75 miljoen tbv VSO en PRO, via 35 arbeidsmarktregio’s…………… is € 450.000,- per arbeidsmarktregio !!

Ad 2: 20 % van het budget zal worden ingezet ter versterking van de inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt.  De staatssecretaris denkt aan inzet via O&O fondsen, samenwerkingsverbanden van sociale partners, bedrijven en (overheids-)instellingen. Ze geeft voorbeelden van inzet.

Van de resterende 10% van het budget zal 5% voor geïntegreerde gebiedsontwikkeling door de G4 worden gereserveerd. De resterende 5%  zijn noodzakelijk voor uitvoeringskosten en voor transnationale samenwerking, sociale innovatie, het waarborgen van gelijke kansen en het tegengaan van discriminatie. Deze zogenoemde horizontale thema’s zijn op grond van de EU-verordening verplichte onderdelen van het ESF-programma 2014-2020.

De staatssecretaris beschrijft hoe subsidie kan worden aangevraagd en geeft aan te streven naar  

  1. efficiëntere uitvoering en verbetering van resultaten en
  2. eenvoudiger verantwoording.

 

Bijlage:

20130712 brief TK Europees Sociaal Fonds 2014-2020.doc