Nieuws Arbeidstoeleiding

Werken met machines in het VSO; hoe oud, wanneer wel en wanneer niet

Er komen regelmatig vragen van VSO scholen die betrekking hebben op veiligheid in praktijklokalen/ trainingscentra/ vaardigheidslokalen. Omtrent deze zaken heeft de Arbeidsinspectie van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een factsheet geschreven. Daarin staan allerlei zaken rondom risico’s en aandachtspunten. Op één punt echter komen van scholen veel vragen en dit aspect wordt in de factscheet niet genoemd.

Dat is over de leeftijdsgrens voor het gebruik van (oefen)machines in de praktijklokalen en traninigscentra. VSO scholen werken met jongeren van 12 tot 20. Waar ligt de grens waarbij leerlingen wel of niet mogen werken met professioneel materiaal?

 Deze vraag is door LECSO voorgelegd aan de arbeidsinspectie SZW.

 Deze gaf daarop het volgende antwoord:

 “Het verbod op kinderarbeid en de uitzonderingen op dit verbod worden geregeld in de Arbeidstijdenwet (ATW) en de Nadere regeling kinderarbeid (NRK). De ATW/NRK stelt eisen aan de leeftijd van een kind (persoon jonger dan 16 jaar) en aan de arbeid die het kind verricht en de omgeving waarin deze plaatsvinden. In artikel 2:3 ATW is echter opgenomen dat de ATW niet van toepassing is op verrichtingen van leerlingen of studenten in onderwijsinstellingen of gedeelten daarvan. Hieruit volgt dat de ATW niet van toepassing is, wanneer het arbeidsproces deel uitmaakt van het leerproces. Op het moment dat het gebruik van (oefen-)machines deel uitmaken van het leerproces speelt het verbod op kinderarbeid geen rol = geen leeftijdsgrens.

In artikel 2 onder b van de Arbowet is vastgelegd dat verrichtingen van leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen die vergelijkbaar zijn met de arbeid in de beroepspraktijk onder de Arbowet vallen. In artikel 1.39 Arbobesluit is een nadere invulling gegeven welke artikelen wel/niet van toepassing zijn. Hieruit volgt dat de specifieke bepalingen voor jeugdigen (leeftijd tot 18 jaar) niet van toepassing zijn op de verrichtingen van leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen die vergelijkbaar zijn met de arbeid in de beroepspraktijk = geen leeftijdsgrens.

De gewone bepalingen blijven onverminderd van kracht en daarmee de zorgplicht leerlingen en studenten gezond en veilig met (oefen-)machines te laten werken. Hieruit volgt dat een VSO-school zelf (leeftijds)grenzen zal moeten stellen aan het gebruik van (oefen-)machines.

Wanneer leerlingen en studenten buiten de onderwijsinrichtingen (of gedeelten daarvan) verrichtingen doen in het kader van het leerproces zijn de ATW en de specifieke bepalingen voor jeugdigen  in het Arbobesluit wel van toepassing = leeftijdsgrens (minimum leeftijd van 13 jaar en beperking soort werkzaamheden).” 

In de bijlage kunt U de factsheet downloaden.

Praktijklokalen-2010-Inspecties-project_tcm335-312303.pdf