Nieuws Expertise

Gelukkig hebben we de leerkracht nog!

Versterking in de klas

‘Gelukkig hebben we de leerkracht nog!’ is een nieuw project van LECSO, gericht op het reguliere onderwijs. De kernvraag van dit project is: Wat is er in de klas nodig om leerlingen die zich in kantel-situaties (zie het kader) bevinden en daardoor specifieke onderwijs- en zorgvragen hebben, ook passend onderwijs te bieden?

 Dit project vertrekt vanuit de opvatting dat de leerkracht de hoofdrol speelt in het realiseren van passend onderwijs. In het primaire proces is de leraar immers altijd de eerste verantwoordelijke en heeft altijd de regie. Met dit project wil LECSO daarom, in nauwe samenwerking met Gedragswerk, een concrete aanpak uitwerken die leerkrachten in reguliere scholen versterkt met het oog op passend onderwijs.

Kantelsituaties

Een kantelsituatie is een moment in de onderwijscarrière waarop leerlingen die op de een of andere manier om extra aandacht vragen, een vergroot risico lopen om niet mee te kunnen en dus dreigen buiten de boot te vallen. Deze situaties brengen met zich mee dat ook het afbreukrisico voor de leerkracht erg groot is. Dit zijn de situaties waarin handelingsbekwaamheid, zelfvertrouwen, professionele kwaliteit en integriteit, het zwaarst op de proef worden gesteld. Kantelsituaties zijn bijvoorbeeld:

1. Welke leerling dreigt in de overgang naar het voortgezet onderwijs niet de gewenste stap te kunnen zetten?

2. Welke leerling kan met Kerstmis nog niet lezen en dreigt dat met Pasen nog steeds niet te kunnen?

3. Van welke leerling bestaat met Kerstmis al het vermoeden dat deze rond Pasen voortijdig zal afstromen (leerkrachten brugklas)?

4. Welke leerling zit ziek thuis en dreigt een grote leerachterstand op te lopen?

Uitgangspunten

Leerkrachten slagen er al in om het leeuwendeel van alle leerlingen passend onderwijs te bieden. Dit

project nodigt hen uit om de volgende stap te zetten en nog meer leerlingen succesvol door het onderwijs te begeleiden.

 Om succesvol te kunnen zijn is een eenvoudige en zeer concrete aanpak nodig, met een positieve en inspirerende insteek. Daarom wordt aan leerkrachten gevraagd om zich extra in te spannen voor één enkele leerling die zich in een ‘kantelsituatie’ bevindt. Stel dat iedere leerkracht dit vanaf vandaag voor één leerling doet…. Nederland telt circa 220.000 leerkrachten! Grote, mogelijk verlammend werkende ambities, worden vervangen door een concrete doelstelling, die goed realiseerbaar is. De ervaringen die leerkrachten opdoen met deze ene leerling in deze specifieke kantelsituatie, vormen een basis van waar uit ook andere leerlingen geholpen gaan worden.

 Ambulant dienstverleners, leerkrachten of andere professionals van het speciaal onderwijs en de deelnemende leerkrachten  gaan hiertoe met elkaar in gesprek. In dit gesprek worden de leerkrachten aangemoedigd om zelf te verwoorden wat er voor nodig is om de desbetreffende leerling goed door deze kantelsituaties te begeleiden. Zo wordt niet alleen de eigen kracht van de leerkrachten benut, maar wordt ook hun regiefunctie versterkt.

Alleen voor zover de leerkracht niet zelf tot antwoorden komt en aangeeft daaraan behoefte te hebben, brengt de professional van het SO voorstellen in, of worden concrete vormen van ondersteuning overeengekomen. Deze kunnen worden gevonden in het team, onder leerlingen uit andere groepen of klassen, in andere scholen, of bijvoorbeeld het regionale netwerk.

 Uitgangspunt is dat de leerkracht altijd zelf de regie houdt! De ambulant dienstverlener of leerkracht SO kan ondersteunen en met raad en daad bijstaan, maar neemt de regie niet af, noch neemt deze de verantwoordelijkheid over.

 De voorgestane oplossingen of interventies zijn gericht op resultaten op de – relatief – korte termijn. Het gaat er om dat de geselecteerde leerlingen van groep 3 kunnen lezen met Pasen, dat de dreigende problemen rondom de overstap naar het voortgezet onderwijs zich voor deze groep 7 leerlingen niet voor doen en dat de brugklasleerlingen niet voortijdig afstromen.

 Meer informatie?

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Jannie Lammers van Gedragswerk, via info@gedragswerk.nl.