Nieuws Algemeen

Reactie op VN-verdrag rechten van personen met een handicap van PO-Raad en LECSO

In 2007 is een VN-verdrag gesloten over de rechten van personen met een handicap. Tot op heden was de Nederlandse regering nog niet overgegaan tot ratificering van dit verdrag. In het regeerakkoord van Rutte II is opgenomen, dat Nederland binnenkort zal overgaan tot ratificering van dit verdrag. Daartoe liggen er nu een concept Uitvoeringswet met Memorie van Toelichting gereed. Deze stukken liggen nu voor bij een internetconsultatie c.q. reactiemogelijkheid.

Hierbij geeft de PO-Raad en het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) haar reactie op de genoemde uitvoeringswet. In de bijlage kunt u de hele reactie lezen. 

De ratificatie van dit internationale verdrag door de Nederlandse overheid zien we als PO-Raad en LECSO als positief. De toevoeging van  mogelijke maatregelen op het terrein van ‘goederen en diensten’ aan de bestaande Wet Gelijke Behandeling is een logische en een belangrijke. Ook is de afspraak van ‘geleidelijkheid’ bij de invoering van de maatregelen verstandig en begrijpelijk, mits de intentie maar wordt onderschreven om alles te doen, wat in redelijkheid mogelijk is, om die participatie te bevorderen. Als PO-Raad en LECSO proberen we vanuit het principe van ‘goed onderwijs voor ieder kind’ en ‘regulier als het kan, speciaal als het moet’ alles in het werk te stellen, om voor elk kind c.q. voor elke jongere een passende onderwijsplek te realiseren.  We willen daarbij vooral uitgaan van de mogelijkheden van kinderen/jongeren en niet primair vanuit de beperkingen. Hoge opbrengsten, hoge resultaten, ‘alles uit de kast halen’, gerelateerd aan de mogelijkheden van elk kind, elke jongere, is daarbij onze maatschappelijke opdracht. Zeker binnen de ontwikkelingen van ‘passend onderwijs’ ligt die verantwoordelijk bij de gezamenlijke schoolbesturen in de regio, die samen met zorg- en ondersteuningsinstellingen en samen met Gemeenten verantwoordelijk zullen zijn voor het bieden van passende arrangementen voor alle kinderen/jongeren. In die zin onderschrijven we de intentie van het verdrag volledig.

Een en ander moet wel op een goede en zorgvuldige wijze worden uitgevoerd en ontwikkeld, waarbij helder voor ogen moet staan vanuit welke visie en insteek er gewerkt moet worden.

reactieVNverdragrechtenvanmensenmeteenbeperking26072013_COR-RdB.pdf

LandelijkeWerkbijeenkomst20130927.pdf