Nieuws Arbeidstoeleiding

Notitie doorstroom Entree en MBO kwetsbare jongeren

De toeleiding van kwetsbare jongeren, met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt,  geniet momenteel een grote mate van aandacht. Voor vele jongeren geschiedt deze voorbereiding succesvol. Er is echter ook een groep kwetsbare jongeren voor wie deze toeleiding naar maatschappelijk participeren niet zo vlekkeloos verloopt. Vooral leerlingen met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt, die we met name vinden in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) niveau 1, maar ook jongeren met een beperking in de niveaus 2, 3 en 4 van het mbo kunnen tot deze doelgroep gerekend worden. Te denken valt hierbij echter ook aan leerlingen uit de vmbo-leer-werktrajecten. Het onderwijs, in ieder geval de genoemde typen onderwijs, is een belangrijke vindplaats voor kwetsbare jongeren, maar kan ook een belangrijke rol spelen bij oplossingen bij een succesvolle en blijvende (arbeidsmarkt) toeleiding van deze jongeren.

In deze notitie van de MBO-raad, de VO-raad, de PO-raad (waaronder LECSO) en Edunova wordt nader ingegaan op de veranderende omstandigheden binnen onderwijs en arbeidsmarkt en op welke wijze een integrale aanpak kan leiden tot verbetering van de positie van de kwetsbare en moeilijk plaatsbare jongeren.

Voor LECSO zal dit onderwerp zeer nadrukkelijk op de agenda blijven omdat op veel fronten er over jongeren en arbeidsmarkt gesproken wordt.

Notitie doorstroom Entree en MBO kwetsbare jongeren DEF.pdf