Nieuws Passend Onderwijs

Verbinding Passend Onderwijs

De PO raad (waaronder LECSO), de VO raad en de VNG hebben een handreiking opgesteld om het proces van Passend Onderwijs zo optimaal te laten verlopen. Deze is overzichtelijk weergeven op de site: http://www.vpo-handreiking.nl/home.html 
Een voorbeeld van een stappenplan vindt U hieronder. en op de site.
01 KENNIS EN INFORMATIE OP PEIL
Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de belangrijkste elementen van de invoering van Passend onderwijs en de belangrijke mijlpalen in de tijd. Daarnaast is het van belang om op de hoogte te zijn van de belangrijke transities die spelen binnen het gemeentelijk domein, zoals de transitie van de jeugdzorg, de decentralisatie van de awbz naar de wmo en de Participatiewet. Zijn de betrokken partijen op de hoogte van het doel en de globale inhoud van het ondersteuningsplan en de modelprocedure voor het OOGO over dit plan? 
02 HET SPEELVELD IN BEELD
De samenwerkingsverbanden voor Passend onderwijs zijn regionaal vastgesteld door de overheid en omvatten meestal meerdere gemeenten. Heeft u het speelveld in beeld? Welke gemeenten vallen er binnen het samenwerkingsverband en zijn er verschillen in regio-indeling voor het primair en voortgezet onderwijs? Wordt er al op regionaal niveau afgestemd en samengewerkt? Hoe is de overlap met de regio-indeling voor de transitie van de jeugdzorg? Zijn er al contacten of zijn er nieuwe spelers? Welke verbinding is er nu al tussen de zorg voor jeugd en het onderwijs waar in de planvorming op aangesloten kan worden? 
03 DE BELANGRIJKSTE KENGETALLEN IN ZICHT
Maak gebruik van beschikbare gegevens uit lokale onderwijs-en jeugdmonitors, inspectierapporten en landelijke gegevens over Passend onderwijs en jeugdzorg. Het geeft zicht op de huidige stand van zaken en kan sturing geven aan gezamenlijk beleid. Tevens biedt het input voor het opzetten van een gezamenlijke monitor. 
04 DE INHOUDELIJKE AGENDA BEPAALD
De uitdaging is om tot een gezamenlijke inhoudelijke agenda te komen, gebaseerd op
een gezamenlijke visie op ondersteuning en zorg voor jeugd. Een eerste stap daarin is het kennisnemen van elkaars visie op Passend onderwijs en jeugdbeleid en het ambitieniveau. Denk daarbij ook aan de afstemming tussen verschillende beleidsafdelingen binnen één gemeente, het gezamenlijk bepalen van een regionale gemeentelijke visie en de afstemming tussen visie van het samenwerkingsverband op passend onderwijs en het gemeentelijk beleid. De inhoudelijke agenda dient ter voorbereiding van het OOGO en als basis voor de periode erna. Gebruik huidige verbindingen en lopende pilots om kansen te verkennen en opbrengsten te vertalen in beleid. 
05 EEN OVERLEGSTRUCTUUR (HER)INGERICHT
In de meeste gevallen is er al een overlegstructuur tussen gemeente en schoolbesturen, soms ook regionaal. Het is belangrijk om Passend onderwijs en de aansluiting met het gemeentelijk jeugdbeleid op de agenda te zetten, zowel bestuurlijk als beleidsmatig. Daarnaast vraagt de voorbereiding van het OOGO over passend onderwijs om uitbreiding van de overlegstructuur met nieuwe partners, met een regionale insteek. Binnen gemeenten vraagt het om afstemming tussen beleidsafdelingen (onderwijs, jeugd, leerplicht, onderwijshuisvesting etc). Een aandachtspunt is het betrekken van de provincie, tijdens de overgangsperiode tot aan de transitie van jeugdzorg naar de gemeente 
06 HET OOGO VOORBEREID
Belangrijke mijlpaal is het op overeenstemming gericht overleg tussen bestuurders van de samenwerkingsverbanden en burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten. Leidraad is het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Hoe zien deze ondersteuningsplannen er uit en welke thema’s moeten in het OOGO besproken worden? Maar ook: wat te doen bij eventuele geschillen. Het OOGO moet zowel ambtelijk als bestuurlijk worden voorbereid. Het vraagt om een regionale aanpak waarbij de afstemming met de lokale uitwerking moet worden geborgd. 
07VERVOLGAFSPRAKEN
Het is belangrijk gezamenlijk na te denken hoe de overlegstructuur rondom onderwijs en zorg na het OOGO wordt voortgezet. Ook is het goed om gezamenlijk na te denken over toekomstige transitiies die raken aan Passend onderwijs en zorg voor de jeugd (awbz, Participatiewet). Verder kan een agenda vastgesteld worden voor na het OOGO (die opgepakt kan worden in de LEA of REA) en kunnen (toekomstige) ketenpartners uit welzijn en zorg worden betrokken.