Nieuws Algemeen

Prinsjesdag 2013, weinig verrassingen

Nu de troonrede is uitgesproken is duidelijk dat het onderwijs met de het Onderwijsakkoord een aantal belangrijke stappen heeft gezet. In de plannen wordt het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs maar heel marginaal genoemd. Duidelijk wordt wel dat de verantwoordingsplichten voor leerkrachten zullen worden gereduceerd. Daarbij moet gedacht worden aan de beschrijving van de handelingsplannen en administristratieve voorschriften die bij Passend Onderwijs horen.

Het kabinet geeft in de Onderwijsbegroting nogmaals aan dat het de bestuurskracht in het onderwijs wil versterken. De PO-Raad (en dus ook LECSO) is daar zelf ook actief mee bezig en kent bijvoorbeeld de Code Goed Bestuur als leidraad voor het gedrag binnen de eigen organisatie.

Het kabinet benadrukt in zijn begroting dat  schoolbesturen belangrijk zijn voor goed onderwijs.  Zij vormen ‘een belangrijke schakel in een kwalitatief hoogwaardig onderwijsstelsel’.

WAT GAAT ER ONDER ANDERE VERANDEREN VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS?

* Eind 2014 komt er een plan van aanpak voor scholen die met hun kwaliteit net op de Inspectienorm zitten, maar die meer zouden moeten kunnen presteren

* Via de Onderwijsagenda Sport Bewegen en een Gezonde Leefstijl, wordt extra aandacht besteed aan een gezonde leefstijl bij kinderen.

* De wettelijke kaders voor onderwijstijd wordt gemoderniseerd

* Voor 5 oktober 2013 brengt de minister de lerarenagenda voor de komende jaren uit.  Hierin worden ruimte en middelen voor scholing, de kwaliteit van de opleidingen, peer review en modernisering van de arbeidsvoorwaarden beschreven.

* Er gaat minder geld naar het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

* Verschillende onderwijssubsidies worden (deels) geschrapt

* Er is tot 2018 geld voor het project Goed worden, goed blijven, van de PO-Raad

* De kindregelingen worden hervormd

*In krimpgebieden worden de noodzaak en mogelijkheden van fusie tot samenwerkingsscholen onderzocht

* Het geld voor de kleinescholentoeslag zal anders worden ingezet

* Er komt een bijscholingsplicht, beginnende leraren moeten beter worden begeleid en leraren moeten zich registreren in een nationaal Lerarenregister

* Het kabinet gaat met de sector primair onderwijs afspraken maken over de modernisering van het Participatiefonds en Vervangingsfonds

* In gebieden waar het leerlingenaantal daalt, de krimpgebieden, wordt het mogelijk gemaakt dat voorschoolse educatie binnen de school wordt georganiseerd.