Nieuws Onderwijskwaliteit

Ontwikkelingsperspectief

Omdat LECSO verschillende vragen ontvangt naar  voorbeelden van het ontwikkelingsperspectief (hoe hebben collega-scholen dit vormgegeven?) hebben we een inventarisatie gehouden onder de leden. Daarop hebben we een hoge respons gekregen (waarvoor hartelijk dank). Van 36  scholen hebben we voorbeelden ontvangen van de manier waarop zij het ontwikkelingsperspectief voor hun leerlingen inrichten en vormgeven. Van beknopt tot zeer uitgebreid en al dan niet met handleiding of digitaal ondersteund en veelal ook ingebed in een uitgebreide leerlingvolgsystematiek.

 

We hebben de informatie samengevat in een korte notitie. Deze notitie start met de tekst van de AMvB en de toelichting daarop, die de inhoud van het OPP bepaald. Vervolgens wordt een voorbeeldmodel gepresenteerd met een korte bijlage. Dit model  is gecheckt op de minimaal aanwezige informatie op basis van de wetgeving (uitstroomprofiel en onderbouwing daarvan met minimaal belemmerende en bevorderende factoren).  Daarnaast zijn de aandachtspunten verwerkt die de inspectie hanteert bij haar beoordeling van kwaliteitsaspect 2 van het waarderingskader.  Ook beperking van de administratieve last is een belangrijk uitgangspunt geweest.

 

Het gaat om een voorbeeld en zo is het ook bedoeld. Dat betekent ook dat dit model niet zaligmakend is maar mogelijk wel als leidraad kan dienen bij het vormgeven van een eigen model of als check op een bestaand model.  Het dient te worden aangepast aan de eigen situatie.

in de bijlage vindt u de notitie ontwikkelingsperspectief

Binnenkort ontvangen alle scholen een handreiking over het gebruik van het ontwikkelingsperspectief die in opdracht van de PO-Raad is gemaakt.

Model ontwikkelingsperspectiefplan.pdf