Nieuws Onderwijs en Zorg

geactualiseerd transitieplan

In opdracht van Rijk, VNG en IPO beoordeelt de onafhankelijke Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd onder leiding van Leonard Geluk de regionale transitiearrangementen die in deze periode door gemeenten worden opgesteld. Daarmee moet de continuïteit van zorg voor kinderen en gezinnen worden gerealiseerd in 2015. Het algemene beeld is positief, aldus de commissie in haar tussenrapportage. Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) stuurden de tussenrapportage op 4 oktober naar de Tweede Kamer. De commissie constateert dat het werken aan de regionale afspraken heeft gezorgd voor zowel een versnelling als een verdieping van het decentralisatieproces bij gemeenten, zorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg (BJZ’s). De commissie voorziet dat alle 41 jeugdzorgregio’s eind oktober een regionaal transitiearrangement aan haar zullen voorleggen. Daarnaast zal er ook een landelijk arrangement beschikbaar komen. Gezien de beperkte tijd die beschikbaar was voor het opstellen van de arrangementen een prestatie van formaat, aldus de commissie. De commissie signaleert daarnaast ook een aantal aandachtspunten en risico’s, zoals de behoefte aan meer duidelijkheid over de gemeentelijke budgetten, de noodzaak van goede afspraken over betere samenwerking met zorgverzekeraars en de wens om te komen tot bestuurlijke afspraken over de frictiekosten. Ook vraagt de commissie aandacht voor de bovenregionale afspraken met aanbieders en voor de bijzondere positie van de bureaus jeugdzorg. De commissie benoemt ook een aantal aanbevelingen om de geschetste risico’s aan te pakken.