Nieuws Arbeidstoeleiding

Tweede Kamer achter hoofdlijnen participatiewet.

Debat hoofdlijnen participatiewet .

De Tweede Kamer steunt in grote lijnen de opzet van de participatiewet, zoals die in november aan haar zal worden aangeboden.

Ingrijpende consequenties voor VSO leerlingen bij invoering nieuwe WAJONG per 1 januari 2015.

Op donderdag 10 oktober vond een hoofdlijnendebat plaats over de participatiewet, die in november aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden en die per 1 januari 2015 zal ingaan. Zoals bekend streeft de regering er naar het aantal Wajongers met 140.000 terug te dringen en ook de instroom van nieuwe Wajongers aan banden te leggen. Deze maatregel moet op den duur een bezuiniging van 1,1 miljard euro opleveren.

De Tweede Kamer staat in grote meerderheid achter de plannen van de staatssecretaris.

Kernterminologie van de nieuwe Wajong : volledig en duurzaam arbeidsongeschikt”.  

Alle dossiers van de huidige Wajongers zullen worden doorgenomen. Alle Wajongers die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn zullen worden opgeroepen voor een herkeuring.  Exacte herkeuringseisen zijn nog niet bekend.

De Gemeenten worden verantwoordelijk voor het ‘naar werk begeleiden” van de groep die geen Wajong meer ontvangt. De gemeenten mogen zelf weten wat zij daarvoor gaan inzetten: jobcoaches – werkplekaanpassingen – scholing – opleidingen.  Van hen wordt wel maatwerk richting arbeidsmarkt verwacht. Hier kan bv een belangrijke rol voor regionale ATC’s liggen !

Ook werkgevers gaan een belangrijke rol spelen in dit proces , hierover zijn afspraken gemaakt in het sociaal akkoord.Als stok achter de deur zal de staatssecretaris tegelijk met de participatiewet ook een “beleidsbrief quotumwet” indienen.Ook de SW bedrijven ontkomen niet aan herstructurering: Vanaf 2015 zal instroom in de sociale werkvoorziening niet meer mogelijk zijn.

Consequenties: 140.000 huidige Wajongers zullen in aanmerking gaan komen voor een bijstanduitkering, tenzij er een arbeidsplaats beschikbaar komt, waar zij inclusief loonkostensubsidie een minimumloon kunnen verdienen.

De verwachting is dat ongeveer 15.000 huidige Wajongers ook niet in aanmerking zullen komen voor een bijstanduitkering.

Belangrijke consequentie voor het VSO.

Voor onze leerlingen in het (V)SO betekent de nieuwe definiëring van de Wajong, dat er minder leerlingen voor een Wajong-uitkering in aanmerking zullen komen. U moet er rekening mee gaan houden, dat leerlingen, die tot nu toe in het uitstroomprofiel “dagbesteding” geplaatst werden naar Arbeid zullen moeten worden toegeleid. We realiseren ons dat dit voor een flink aantal scholen een ingrijpende wijziging met zich meebrengt, die al doorwerkt bij de overgang van SO naar VSO.  We doen er goed aan te voorkomen, dat leerlingen op 17-, 18,- of 19- jarige leeftijd het VSO verlaten en dan tot de conclusie komen dat ze niet in aanmerking komen voor een dagbestedingsplek, maar aangewezen zijn op de arbeidsmarkt.

Zoals we de afgelopen jaren hebben benadrukt is een hechte relatie met uw gemeente van groot belang. De gemeente is en wordt, na alle decentralisaties verantwoordelijk  voor dagbesteding – WMO – uitvoering participatiewet - jeugdhulp

Zie ook de contouren van de participatiewet: https://www.lecso.nl/read/kamerbrief-contouren-participatiewet?sublist=12011&submenu=13482 

Wij zullen alle ontwikkelingen rond de decentralisaties blijven volgen en wij komen er op terug.