Nieuws Passend Onderwijs

Nog een laatste keer uitvoering van de groeibekostiging

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en DUO voeren, ook op verzoek van LECSO , bij monde van de PO-Raad en de VO-raad nog eenmaal de groeibekostiging voor het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) uit op basis van de teldatum 16 januari 2014.

Meer tijd nodig voor nieuwe bekostigingssytematiek

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn per 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor het bekostigen van de groei in het (v)so op basis van de groeiteldatum 1 februari 2014. De PO-Raad en VO-raad hebben aangegeven dat de groeiregeling voor de startende samenwerkingsverbanden lastig is uit te voeren. Daarom vroegen zij het ministerie van OCW de bekostiging van de groei van het aantal leerlingen in het (v)so op 16 januari 2014 nog eenmaal uit te voeren, om daarna tot een nieuwe, eenduidige aanpak te komen. Het ministerie van OCW heeft dit voorstel overgenomen. Zo krijgen de samenwerkingsverbanden meer tijd om zich in te werken in de nieuwe bekostigingssystematiek en krijgen zij meer ruimte voor de inhoudelijke uitwerking van passend onderwijs.

 

Wat betkekent het uitvoeren van de groeiregeling?

  • Het ministerie van OCW en DUO voeren nog eenmaal de groeibekostiging van 16 januari 2014 uit voor het (v)so, voor de aanvullende bekostiging van het schooljaar 2014/2015.
  • De uitvoering gebeurt conform artikel 37 van het Besluit bekostiging WEC. Uitgangspunt vormt het aantal leerlingen in het (v)so op de teldatum 16 januari 2014 die op 16 februari 2014 zijn opgenomen in BRON. Als het aantal leerlingen op die datum is gegroeid met een halve N-factor of meer ten opzichte van de teldatum 1 oktober 2013, ontvangt de (v)so-school aanvullende bekostiging voor het schooljaar 2014/2015.
  • De kosten voor de groei van het (v)so trekt OCW af van de bekostiging van de samenwerkingsverbanden. Deze middelen zijn namelijk toegevoegd aan het budget van de samenwerkingsverbanden omdat die de groei zouden bekostigen. Dit betekent dat de samenwerkingsverbanden er per saldo niet op achteruit gaan nu OCW/DUO de groeiregeling nog 1 keer uitvoert.
  • Doordat OCW en DUO de kosten van de groei aftrekken van het budget voor de samenwerkingsverbanden, gaat de bekostiging van het samenwerkingsverband met ongeveer € 7,- per leerling omlaag. Deze schatting is gebaseerd op de kosten van de groeitelling op 16 januari 2013. Aanpassing van het budget van de samenwerkingsverbanden gebeurt op basis van de kosten die zijn gemoeid met de daadwerkelijke kosten van de groei op 16 januari 2014.
  • De PO-Raad, VO-raad, DUO en het ministerie van OCW werken op dit moment aan een handreiking waarmee de samenwerkingsverbanden de bekostiging van de groeina de invoering van passend onderwijs, vanaf schooljaar 2015/2016 zelf uit kunnen voeren.

Heeft U nog vragen. Neem gerust contact met LECSO.