Nieuws Algemeen

Reactie LECSO op de internetconsultatie Variawet Passend Onderwijs

Staatssecretaris Sander Dekker heeft voor  consulatie een zogenaamde ‘variawet Passend Onderwijs’ op internet geplaatst ter consultatie.  LECSO heeft daarop een reactie opgesteld.  Deze is opgesteld door onze stagiaire Levi van Dijk en doorgesproken met de beleidsmedewerkers. De variawet heeft tot doel om een aantal kleine onjuistheden in het wetsvoorstel passend onderwijs recht te zetten.

De reactie van LECSO kent een aantal aandachtspunten, welke wij hier kort aan de orde stellen.

Afwijking van het minimum aantal uren onderwijs

Middels deze wetswijziging is het wederom mogelijk om af te wijken van het minimum aantal uren onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien leerlingen therapieën volgen ter bevordering van de participatie binnen het onderwijsproces.

De oprichting van een orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC)

Door deze wetswijziging wordt het ook vanuit de WPO wederom mogelijk om tussenvoorzieningen in te richten. Dit gebeurt vooral indien er sprake is van crisissituaties binnen de onderwijssetting. LECSO spreekt haar zorg uit als het gaat over het stichten van nieuwe instituties binnen het regulier onderwijs. Zeker als dit louter dient om de kinderen binnen boord te houden en zo doorverwijzing naar het speciaal onderwijs te voorkomen. Een tussenvoorziening moet altijd het belang van het kind dienen. LECSO uit tevens haar zorg over de mogelijkheid om bij Algemene Maatregel van Bestuur nadere regelgeving op te leggen. Dit kan maatwerkoplossingen in de weg staan.

Leerlingenvervoer

In het wetsvoorstel wordt de aanspraak op leerlingenvervoer, bekostigd door de gemeenten verruimd. Ook jongeren met een psychische beperking hebben recht op leerlingenvervoer. LECSO heeft haar zorgen geuit over de budgettaire ondersteuning. Ons advies is om de verruiming van de aanspraak, ook budgettair te ondersteunen. Gevolg indien dat niet gebeurt is een verlaging van het budget per kilometer. Zeker als er sprake is van een zeer specialistische voorziening kan dit tot problemen leiden.

De technische wijzigingen

In de Variawet worden ook twee technische wijzigingen aangebracht. Er wordt een wettelijke peildatum voorgesteld. LECSO vraagt aandacht voor strategisch gedrag en stuurt aan op afspraken binnen de samenwerkingsverbanden over tussentijdse plaatsing en bekostiging van leerlingen.

De andere wijziging betreft dat het besluit tot sluiting van de laatste school voor speciaal basisonderwijs bij de samenwerkingsverbanden komt te liggen. LECSO vraagt wie er dan zorg draagt en toeziet op het hebben van een dekkend aanbod van voorzieningen binnen een samenwerkingsverband.

Medezeggenschap

In het wetsvoorstel staat vermeld, dat een samenwerkingsverband zowel een medezeggenschapsraad alsook een ondersteuningsplanraad heeft. Niet duidelijk is wat er gebeurt indien er een geschil  ontstaat over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband? LECSO beveelt aan om de belangen goed op elkaar af te stemmen. Ook is LECSO van mening dat de bevoegdheden van de ondersteuningsplanraad in relatie tot de medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband goed op elkaar moeten worden afgestemd.

Administratieve lasten

In de Variawet wordt veelvuldig aangegeven dat er bij Algemene Maatregel van Bestuur, nadere regelgeving kan worden opgelegd. LECSO pleit ervoor om samenwerkingsverbanden ruimte te geven voor het passend maken van het onderwijs binnen de regio.