Nieuws Arbeidstoeleiding

Brief Ministerie SZW inzake ESF aanvragen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ism met het ministerie van OCW een brief aan de scholen voor Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs geschreven met als onderwerp: "PRO / VSO in nieuwe periode ESF". (Zie bijlage)

In deze brief, die niet alleen aan de scholen / besturen verstuurd zal worden, maar ook aan de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio's, geeft het ministerie uitleg over de nieuwe wijze van aanvragen via deze centrumgemeente van de arbeidsmarktregio. Wij hebben u hierover meerdere malen via onze nieuwsbrief en website op de hoogte gehouden.  Klik hier.

In de concept ESF-regeling is opgenomen mbt doelgroepen ESF o.a. "...leerlingen in het laatste jaar of binnen 12 maanden na het verlaten van Praktijk- of Speciaal Onderwijs".  Als in de brief wordt gesproken over "(ex) - leerlingen PRO en VSO" dan wordt de groep bedoeld zoals in de ESF-regeling omschreven. Het gaat dus ook om leerlingen die onder de nazorgplicht van de school vallen.

De centrumgemeente van de arbeidsmarktregio zal naar verwachting op korte termijn alle PRO- en VSO scholen uitnodigen om te bespreken op welke wijze de ESF subsidie het beste kan worden besteed . Naar verwachting wordt in april 2014 een eerste aanvraagtijdvak opengesteld.

Inmiddels werken lecso en LW PRO samen aan het opstellen van een soort "menukaart", waarin eenvoudig te verantwoorden instrumenten en methoden voor arbeidstoeleiding beschreven zullen worden. 

 

13okt brief ESF.PDF