Nieuws Arbeidstoeleiding

regionale samenwerking in goede banen; arbeidstoeleiding voor jongeren uit VSO. PrOO, MBO1

LECSO heeft  in de afgelopen periode actief meegewerkt aan het onderzoek ‘Arbeidstoeleiding in goede banen’ dat zich richtte op de regionale netwerkvorming rond arbeidstoeleiding van jongeren uit het vso, pro en mbo1.

In overleg met de opdrachtgever, het ministerie van OCW/JOZ, hebben de onderzoekers een rapport samengesteld waarin alle bevindingen op een rij zijn gezet. Gedurende het onderzoek bleek namelijk een grote behoefte te bestaan aan kennis over en voorbeelden van ‘hoe jongeren naar werk te leiden’ en ‘hoe bestendige samenwerking te bewerkstelligen in de regio’. In deze publicatie zijn de onderzoeksbevindingen samengebracht die helpen deze vragen te beantwoorden. 

Daartoe zijn de elementen van een succesvolle aanpak van arbeidstoeleiding en de succesfactoren van samenwerking in de regio beschreven. Ook zijn de uitgebreide portretten van zes regio’s opgenomen waarin wordt beschreven hoe in deze regio’s verschillende partijen samenwerken om arbeidstoeleiding van deze groep jongeren te realiseren. Het rapport sluit af met een verkorte weergave van de aanbevelingen die de onderzoekers op basis van de vele gesprekken en bijeenkomsten voor het ministerie van OCW heeft opgesteld. Het ministerie heeft aangegeven zich te zullen verdiepen in de bevindingen en de aanbevelingen en de resultaten mee te zullen nemen in de verdere beleidsvorming op dit terrein.

De belangrijkste aanbevelingen zijn:

1 Er is sprake van een individuele benadering

2 In het opleidingsdeel ligt al vroeg de nadruk op arbeidstoeleiding in de praktijk

3 Er is aandacht voor het ontwikkelen van basisvaardigheden

4 Er is aandacht voor de loopbaan oriententatie van de leerling

5 In het traject moet een match komen tussen de behoefte  van de wergever en de behoefte van de jongere

6 Werk kan ook "gemaakt" worden 

7 Jongeren worden door een deskundige begleider op het werk ondersteund

8 Jongeren worden ook vanuit het bedrijf begeleid

9 De competenties van de jongere worden (branche) gecertificeerd

10 Partners worden in een vroegtijdig stadium bij het traject van de jongere betrokken

11 In het traject wordt met de jongere in plaats van over de jongere gepraat

12 In het traject worden ook ouders/ verzorgers betrokken

13Partners delen het idee dat ze samen iets nieuws bedenken

14 Al tijdens het traject wordt continuiteit georganiseerd

ecbo.13-189-Regionale-samenwerking-in-goede-banen.pdf