Nieuws Algemeen

Verslag landelijke aftrap Kenniskring Zorgcoördinatoren VSO

Eind september ontmoetten Zorgcoördinatoren VSO elkaar op Beukenrode-Onderwijs in Doorn tijdens een bijeenkomst die georganiseerd werd door LECSO, Gedragpunt en de LBBO. Professionaliseren, netwerken en ‘learning on the job’ stonden centraal.

Uitgenodigd door LECSO toog op 25 september een grote groep kennis-coördinatoren naar de locatie van Beukenrode-onderwijs in Doorn. Zij werden welkom geheten door Corine van Helvort, verenigingsmanager van LECSO. Tijdens haar presentatie ging zij in op de actuele ontwikkelingen rond de invoering van passend onderwijs. De landelijk geuite verontrusting hierover, ondersteund door een erkend instituut als de Algemene Rekenkamer, wordt door LECSO gedeeld. Minder dan de helft van de nieuwe SWV’s is bestuurlijk ingericht terwijl dit per 1 november klaar had moeten zijn. De positie die speciaal onderwijs bekleedt binnen de SWV’s is lang niet altijd helder. De onduidelijkheid die hier landelijk over is, bleek ook uit de vragen van deelnemers. Ook hier kwam veelvuldig naar voren dat passend onderwijs duidelijk nog vooral ‘bestuurlijke drukte’ is en dat leraren zich nog nauwelijks bewust zijn van de gevolgen voor hun werk.

Passend onderwijs

Passend onderwijs werd zichtbaar gemaakt door de lezing van Peter Mol, directeur van Gedragpunt. Op ludieke wijze toont hij aan dat passend onderwijs een subtiel spel is tussen leerlingen, leraren en ouders. Van groot belang is dat leraren zich realiseren dat zij op professionele wijze naar hun leerlingen kijken en ernaar handelen. Veel van die handelingen zijn weliswaar aan te leren maar het bindmiddel is ‘pedagogisch tact’. Ouders zijn gelijkwaardige partners binnen passend onderwijs. Het vraagt van leraren om ook die rol professioneel in te vullen. Het ‘neerzetten’ van ouders op kleuterstoeltjes in een oudergesprek, om maar een voorbeeld te noemen, geeft de ongelijkwaardigheid direct weer.

Onderwijs in cluster 4

Naima Rahmouni en Kees de Bruin, het directieteam van Beukenrode-onderwijs, gaven een inkijk in het reilen en zeilen van onderwijs in een cluster 4, VSO-school. Hun doelgroep bestaat uit zeer moeilijk opvoedbare jongeren. Soms worden die jongeren letterlijk van de straat gehaald via een samenwerkingsverband dat Beukenrode heeft met stichting Timon. Via een intensief traject worden zij langzamerhand weer opgenomen in het onderwijs dat zij verder vervolgen op Beukenrode. De meeste leerlingen komen echter binnen via verwijzing vanuit het regulier onderwijs. Kerndoel is het geven van diplomagericht onderwijs. Juist voor deze leerlingen is het behalen van een diploma voorwaarde om een plek in de maatschappij te veroveren. Om die reden worden leerlingen dan ook intensief begeleid wanneer zij de overstap naar het mbo maken.

Kees de Bruin schetste de intensiteit van de gang naar passend onderwijs voor zijn eenpitterschool. Hij heeft te maken met vijf SWV’s, meerdere gemeentes en nog vele andere gesprekspartners. Het is wel duidelijk dat alle partners de positie van Beukenrode in de regio als noodzaak erkennen. Deelnemers aan deze kenniskring waren zeer geïnteresseerd in de praktijk van het onderwijs op Beukenrode. Vragen over de ontwikkelingen rond passend onderwijs maar ook onderwijsinhoudelijk werden gesteld. Het geplande halfuur liep dan ook ruimschoots uit.

Beukenrode onderwijs huist sinds augustus 2013 in een bijna vernieuwd pand. Kees schetst dat het gereedkomen ervan veel tijdsinvestering kostte. Overleggen met gemeente over bouwvergunningen, financiën en grondige kennis van zaken leverden uiteindelijk dit resultaat op. Deelnemers kregen een rondleiding door de school. De nieuwe praktijklokalen, waaronder een compleet ingericht garagelokaal, bieden leerlingen praktijkgericht onderwijs.

Regionale bijeenkomsten

Tijdens de avondmaaltijd ontstonden tussen de deelnemers veel vakinhoudelijke gesprekken. Een aantal deelnemers verwoordde al dat zij veel behoefte hebben aan vakinhoudelijke contacten. Na de pauze werd dan ook de beoogde toekomst geschetst van de Kenniskringen VSO voor zorgcoördinatoren.

Grofweg worden er drie opgericht, in de regio Noord, Midden en Zuid. In elke regio worden twee bijeenkomsten per jaar georganiseerd op VSO-scholen. LECSO en Gedragpunt hebben zich bereid verklaard om tijdens elke bijeenkomst een bijdrage te leveren. De LBBO onderhoudt de administratieve besognes.

Doel van de bijeenkomsten is om te professionaliseren en te netwerken. Aan deelnemers werd gevraagd welke thema’s zij aan de orde willen stellen. Opvallend vaak werd de ontwikkeling rond passend onderwijs genoemd. Ook vakinhoudelijke thema’s als OPP’s, schoolondersteuningsprofielen, leerlingvolgsysteem, uitstroom dagbesteding en uitwisselingsmogelijkheden via sociale media kwamen voorbij.

Enthousiasme

Achter de schermen wordt de komende tijd hard gewerkt aan de verdere voortgang van de Kenniskringen. Veel deelnemers hebben enthousiast aangegeven eraan mee te willen werken. Het mee-organiseren, het beschikbaar stellen van de eigen VSO-school of zelf een lezing willen geven, passeerden de revue.

In de toekomst zullen per regio jaarlijks twee bijeenkomsten georganiseerd worden. Zorgcoördinatoren kunnen in hun regio maar ook in andere regio’s deelnemen.


Ben jij zorgcoördinator in het VSO en wil je meedoen? Volg de publicaties op de website www.lbbo.nl of meld je aan als geïnteresseerde zorgcoördinator via genoemde website. Daarmee ontvang je steeds vrijblijvende informatie.