Nieuws Expertise

Portefeuille Professionalisering SO …..Gedaan, doen en nog te doen……

Professionalisering is natuurlijk essentieel voor alle ontwikkelingen binnen en ook buiten Passend Onderwijs. Het onderhouden en uitbouwen van onze eigen expertise is één van de belangrijkste levensvoorwaarden van ons type onderwijs. Om even snel een antwoord te geven op de vraag, wat LECSO zoal doet aan deze professionalisering, hierbij een kort overzichtje. Als u ideeën/plannen heeft, om dit voor het komend jaar aan te vullen, meld het a.u.b.

Gedaan

-          Professionalisering invoering leerlijnen (WEC-Raad, KPC, Freudenthal, CED)

-          Deelname aan taal- en reken-verbetertrajecten (WEC-Raad/LECSO/PO-Raad)

-          Ontwikkeld maatwerkscholingsaanbod WOSO (LECSO/WOSO)

-          Scholingsgroepen LVC3/LVC4 op diverse thema’s/vakinhouden (lezen, rekenen, seksualiteit, burgerschap, etc.) (LVC3/LVC4/WEC-Raad)

-          Professionalisering arbeidstoeleiding/arbeidsvoorbereiding (LVC3/LVC4/LECSO/KAN)

-          Ondersteuning opzet regionale ‘academies’ (b.v. Topaas, Onderwijsspecialisten etc.) (LVC3/LVC4/LECSO)

-          Ontwikkeling inhouden Master SEN  (WOSO/LVC3/LVC4)

-          Afstemming inhouden LEOZ-traject (WOSO/LOBO/LVC3/LVC4/Simea/cl.1)

-          Scholingsbijeenkomsten leden op terreinen als: onderwijskundig leiderschap,  managementvaardigheden (LECSO)

-          Studie-twee-daagse gericht op eigen ontwikkelde expertise (jaarlijks LECSO)

-          Interactieve webblog ‘jespecialecollega’ (APS i.s.m. LECSO) voor leerkrachten SO, gericht op professionalisering.

-          Ontwikkelen en verzorgen specifieke scholing voor leerkrachten EMG (nu verzorgd door GITP)  (met docenten vanuit het SO-veld)

-          Ontwikkelen en verzorgen specifieke scholing voor assistenten EMG (nu verzorgd door MBO-College(s) (met docenten vanuit het SO-veld)

-          Professionalisering in het kader van toetsen en toetsontwikkeling (LVC’s en Cito)

-          Deelname van SO-scholen aan projecten ‘opbrengstgericht werken’ (PO-Raad)

-          Deelname van SO-scholen aan projecten ‘financieel management’ (PO-Raad)

-          Professionaliseringstraject in het kader van ‘kwaliteitszorg’ (Kwaliteit Speciaal Onderwijs); ontwikkeling specifiek kwaliteitskader en scholing ‘auditing’. (LECSO)

-          Ondersteuning bij ontwikkeling van ‘kenniscoöperatie’ van een zevental besturen SO, die kennisontwikkeling en kennisdeling centraal willen stellen. (LECSO)

-          Ondersteuning bij beoordeling, invoering van leerlingvolgsystemen (LVC’s, LECSO)

-          Eigen leerstoel georganiseerd en gefinancierd aan Radboud Universiteit te Nijmegen (prof. Bert Steenbergen) – is nu een reguliere leerstoel geworden, na vier jaren onderzoek.

-          Ondersteuning (financieel en inhoudelijk) van lectoraat aan Fontys/Heliomare – prof. Hans Schuman – is nu een lectoraat geworden van Heliomare.

-          Beroepsprofiel ontwikkeld voor leerkracht/medewerker binnen het speciaal onderwijs (SPSO, LVC3/LVC4/WOSO)

-          Relatie professionalisering Revalidatie (RN, VRIN) een Onderwijs (LECSO) samengebracht in nieuwe organisatie LOOK. Projecten worden nu vanuit LOOK georganiseerd met ondersteuning van LECSO (toolbox EKEP, keurmerk EKEP, CAP/NOB-pilot, scholing kinderrevalidatie in e-learning) (LOOK-LECSO)

-          Methode digitaal leren ontwikkeld in Europees Verband (ESF-project ‘Eddy’)

 

Doen

-          inzet expertisemakelaars op terrein van ‘kennis maken’ en ‘kennis makelen’ (landelijke bijeenkomsten, regionale bijeenkomsten, thema-bijeenkomsten, wetenschappelijk forum, veldpublicaties van wetenschappelijke onderzoeken etc. (LECSO)

-          ontwikkelen maatwerkaanbod vanuit de Master SEN (Mastercourses)

-          afstemming met ‘Teacher Channel’ v.w.b. specifieke vraagstellingen uit het veld

-          scholingsaanbod ontwikkelen i.s.m. belangengroepen als ‘Platform EMG’, ‘landelijke werkgroep ZMOLK-ers’, ‘ontwikkeld onderwijsprotocol NAH’  (LECSO plus belangengroepen)

-          begeleiden/organiseren van scholingsaanbod voor EMG op HBO+-niveau (i.s.m. GITP) en MBO-niveau (i.s.m. MBO-instellingen)

-          opstellen ‘strategische agenda SO’ i.s.m. van Beekveld & Terpstra (LECSO)

-          vervolgscholing in het kader van ‘ kwaliteitszorg’: auditing en certificering.

-          organiseren van ‘denktank SO Passend Onderwijs’ i.s.m. van Beekveld & Terpstra (LECSO)

-          deelname aan ‘School aan Zet’ v.w.b. specifieke scholingsmogelijkheden – plus uitgewerkt voorstel om binnen SAZ een specifiek SO-traject te kunnen ‘lopen’ (ligt nog bij SAZ ter beoordeling, met positief advies van OCW-JOZ)

-          begeleiden en ondersteunen van specifieke expertise-groepen met vertegenwoordigers van SO-scholen (vso-arbeid, scholing/onderzoek, gedragsproblematieken, schrijven, bewegingsonderwijs, financiën, ICT, zorg en onderwijs) (LECSO)

-          deelnemen aan organisatie van Het Congres (jaarlijkse toogdagen voor SO, Papendal, Arnhem) (LECSO, Onderwijsspecialisten)

-          doorontwikkelen scholingstrajecten vanuit LOOK via speciale coördinator vanuit LECSO (keurmerk EKEP, toolbox EKEP, CAP/NOB-pilot, scholing kinderrevalidatie e-learning)

Te doen

-          verdere uitbouw professionalisering kwaliteitszorg (KSO)

-          organiseren van ‘masterclasses’ voor managers/directeuren/bestuurders vanuit opgestelde ‘strategische agenda’

-          organiseren regionale kennistafels o.l.v. de expertise-makelaars

-          organiseren kennis-twee-daagse vanuit bestaande/ontwikkelde expertise binnen de scholen (voortbouwen op ‘project speciaal’, met 49 inzendingen vanuit SO-scholen)

-          organiseren van Het Congres (voorheen door de Onderwijsspecialisten georganiseerd, vanaf 2014 zal LECSO dit organiseren)

-          organiseren ‘mastercourses’ i.s.m. WOSO

-          pilots Samenwerkingsverbanden met WOSO met het oog op professionalisering van de ‘extra ondersteuning’ binnen Passend Onderwijs.

-          Organiseren professionalisering toetsing binnen het SO (voortgaand traject i.s.m. Cito)

-          Verdere ondersteuning professionalisering in regio’s v.w.b. inrichting VSO (arbeid, dagbesteding, vervolgonderwijs) (LECSO, KAN – samenwerking VSO-MBO-PrO)

-          Vervolg uitgaven van de ‘veldpublicaties’: wetenschappelijke onderzoeken in praktische/hanteerbare vorm voor het veld ‘openen’

-          Organiseren ‘wetenschappelijk forum’: veld van speciale scholen in contact met wetenschappers.

-          E-learning-module ontwikkelen voor SO-scholen i.s.m. revalidatiecentra.