Nieuws Onderwijskwaliteit

Samenwerkingsverband Special Heroes officieel bekrachtigd -NOC*NSF, Stichting Onbeperkt Sportief en PO-Raad ondertekenen samenwerkingsovereenkomst-Op 11 december jl. hebben NOC*NSF, Stichting Onbeperkt Sportief en de PO-Raad hun samenwerking binnen het sportstimuleringsprogramma Special Heroes officieel bekrachtigd. Na een werkbezoek aan de Lichtenbeekschool in Arnhem werd de samenwerkingsovereenkomst getekend door Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad), Gerard Dielessen (directeur NOC*NSF) en Willemijn Baken (directeur Stichting Onbeperkt Sportief). Met het programma Special Heroes zetten steeds meer scholen voor speciaal onderwijs en sportverenigingen zich in om leerlingen met een beperking structureel te laten sporten en bewegen.

Special Heroes is in 2009 gestart binnen cluster 3 (voor leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en langdurig zieke leerlingen) van het speciaal onderwijs. Vanaf dat moment bestond de samenwerking tussen NOC*NSF, Gehandicaptensport Nederland (nu Stichting Onbeperkt Sportief) en LVC3 (belangenbehartiger cluster 3 scholen). Special Heroes bleek succesvol en is daarom uitgebreid binnen alle clusters van het speciaal onderwijs. De PO-Raad (sectororganisatie basisonderwijs en speciaal onderwijs) heeft nu de taken van LVC3 overgenomen in de stuurgroep van Special Heroes. Naast een afgevaardigde van de PO-Raad bestaat de stuurgroep van Special Heroes verder uit een afgevaardigde vanuit NOC*NSF, Stichting Onbeperkt Sportief en een onafhankelijk voorzitter.

Special Heroes succesvol programma
Alle samenwerkingspartners geven aan dat Special Heroes een enorme impuls heeft gegeven aan de mogelijkheden voor kinderen met een beperking om te sporten en bewegen. Ook uit onderzoek blijkt dat Special Heroes zich de afgelopen jaren heeft bewezen.  Dit jaar verschenen twee rapporten die positieve resultaten aantonen. Een evaluatie van de jaren 2009 – 2012 laat zien dat het programma zich heeft uitgebreid van 41 voornamelijk cluster 3 scholen in 2009 naar in totaal 185 scholen binnen alle clusters in 2012. In totaal hebben in de periode 2009 - 2012 17.406 leerlingen aan Special Heroes deelgenomen. Het percentage leerlingen, dat lid is geworden van een sportvereniging en daarmee meer structureel is gaan sporten, is in deze periode met 12% gegroeid.

Een onlangs verschenen onderzoek binnen een pilot in het cluster 4 onderwijs (voor leerlingen met gedragsproblemen en autisme) toont ook goede resultaten op zowel organisatie- als leerlingniveau: 85% van de deelnemende scholen heeft het programma na de doorlopen projectperiode verankerd in hun schoolbeleid. En 87% van de aanwezige leerlingen op de deelnemende scholen hebben gedurende de projectperiode kennis gemaakt met diverse vormen van sport en bewegen. Ook hier is het percentage leerlingen dat structureel is gaan sporten met 12% gegroeid. Mooie cijfers dus, die mede bereikt zijn door de enthousiaste inzet van vrijwilligers, ouders, scholen, sportverenigingen, gemeenten en provincies. Voor de komende periode ligt de prioriteit bij de verdere verankering van het programma binnen deelnemende scholen en uitbreiding van het programma in alle clusters.