Nieuws Algemeen

De Onderwijsraad:geef de entreeopleiding twee uitstroomprofielen

Ondanks het huidige beleid om schooluitval tegen te gaan, verlaten jaarljks ongeveer 36.00 jongeren zonder startkwalificatie de school. De Onderwijsraad signaleert het risico dat deze groep voortijdige schoolverlaters in de nabije toekomst zal groeien en adviseert daarom alternatieven uit te werken om ook deze jongeren goed voor te bereiden op arbeidsmarkt en samenleving. Naast een route die leidt naar een opleiding op MBO niveau 2 is een route die rechtstreeks voorbereidt op de arbeidsmarkt nodig. Ook pleit de raad voor meer flexibiliteit in het stelsel zodat alternatieve routes naar het diploma mogelijk zijn.

Streven naar een startkwalificatie blijft belangrijk maar het halen van een diploma op tenminste MBO niveau 2 is nu niet voor iedereen haalbaar. Om te voorkomen dat deze leerlingen tussen wal en schip vallen is het belangrijk meer aan te sluiten bij wat ze wél kunnen.

Geef de entreeopleiding twee uitstroomprofielen: naar MBO 2, naar arbeidsmarkt

Sommige jongeren zijn niet in staat een startkwalificatie te halen. Een tweede uitstroomprofiel in de entreeopleiding dat jongeren voorbereidt op de arbeidsmarkt is voor deze groep leerlingen een reëel alternatief. Een goede intakeprocedure bij aanvang van de opleiding moet zorgen voor toelating tot dit traject. In dit extra uitstroomprofiel stat leren op de werkplek centraal, onder goede begeleiding. Jongeren krijgen zo basisvaardigheden aangeleerd. Daarnaast krijgen ze taal en rekenen, maar toegepast op het werk dat ze doen.

zorg voor meer flexibiliteit op stelselniveau

andere jongeren zijn wel in staat een startkwalificatie te halen, maar niet op de standaard manier en niet binnen de standaard termijn. Deoor meer flexibele routes aan te bieden naar de startkwalificatie, worden de kansen van deze jongeren op het halen van een minimaal opleidingsniveau vergroot. De Onderwijsraad pleit voor het formaliseren van het verlengd VMBO, naast de reguliere route naar de startkwalificatie. Hij adviseert ook een schakelprogramma te organiseren voor leerlingen die uitvallen in MBO 2. Daarnaast kan een overgangsperiode voor de invoering van de streefniveaus taal en rekenen aan de basis van de beroepskolom ervoor zorgen dat niet onnodig veel jongeren uitvallen. Tot slot adviseert de Onderwijsraad om de knelpunten in de bekostigingssystematiek en het toezicht weg te nemen die vooral kwetsbare jongeren treffen.

LECSO onderschrijft van harte de bevindingen van de Onderwijsraad.

 

Meer kansen voor kwetsbare jongeren.pdf