Nieuws Passend Onderwijs

wijziging modelverordening leerlingenvervoer

Het Passend Onderwijs gaat op 1 augustus 2014 van start. De wetswijzigingen die direct het leerlingenvervoer betreffen zijn in aantal beperkt. Het gaat om de volgende punten:

  • De regeling (bedoeld wordt de verordening) dient rekening te houden met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet.
  • Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen slechts aanspraak maken op een vervoersvoorziening als zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

De overige wetswijzigingen in verband met het passend onderwijs hebben in een aantal gevallen ook effect op de regeling voor het leerlingenvervoer. Genoemde wetswijzigingen maken een aanpassing van de modelverordening leerlingenvervoer noodzakelijk.

In de bijlagen vindt U de model verordening, de brief met betrekking tot de wijzigingen en een schematisch overzicht over toewijzing van leerlingvervoer.

modelverordening-leerlingenvervoer-met-toelichting_0.doc

ledenbrief_wijziging-modelverordening-leerlingenvervoer.pdf

modelverordening-leerlingenvervoer-schema-voorwaarden-toekenning-leerlingenvervoer.pdf