Nieuws Onderwijs en Zorg

Wie volgen er om het NOB CAP in te gaan voeren? Tweede training op 20 mei aanstaande

Wat is het NOB profiel?

Met het NOB-profiel wordt op gestructureerde wijze een ontwikkelingsperspectief voor een leerling opgesteld. Aan de hand van het instroomprofiel, met de bevorderende en belemmerende factoren

van de leerling en zijn omgeving, worden de uitstroombestemming en de uitstroomniveaus voor verschillende ontwikkelingsgebieden bepaald. Samen met de ondersteuningsbehoeften van de

leerling volgt hieruit een passend basisarrangement. Dit basisarrangement krijgt vorm en inhoud in een leerroute. Aan de hand van het NOB-profiel wordt jaarlijks geëvalueerd of de leerling nog op

koers zit. Tevens worden de gegevens op groeps-, school- en bestuursniveau verzameld en geanalyseerd. Het NOB-profiel wordt inmiddels door diverse scholen in het land gebruikt. Scholen kunnen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben met behulp van het NOB-profiel een ontwikkelingsperspectief opstellen. Het model is op maat te maken en voldoet aan de inspectie-eisen.Een digitale versie, ontwikkeld samen met DataCare, vormt het leerlingvolgsysteem IPV+ in LOGOS.

En het CAP

Het CAP classificeert de extra zorgbehoefte als consequentie van de functiestoornissen in de domeinen van lichaamsfuncties zoals gedefinieerd in de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). De domeinen zijn:  Fysieke belastbaarheid, Motorische functies, Zintuiglijke functies,  Mentale functies, en Stem-en spraakfuncties. De intensiteit van de extra zorgbehoefte wordt geclassificeerd van 0 (gebruikelijke zorg voor de leeftijd) tot 5 ( geheel afhankelijk) Door de zorg in elk domein apart te classificeren, onafhankelijk van de zorg in de andere domeinen ontstaat een profiel van de extra zorgbehoefte: het Capaciteitenprofiel. Het CAP is stabiel in de tijd is gebleken bij kinderen met blijvende, niet-progressieve aandoeningen. Dat maakt het CAP geschikt om ouders en beleidsmakers te informeren over de extra zorg die in de toekomst nodig zal zijn.

Het NOB en CAP samen!

Veel kinderen met een cluster 3 indicatie hebben een combinatie van beperkingen in meerdere domeinen. Het CAP maakt dit op een eenvoudige  manier inzichtelijk. Het onderwijs kan hiermee zijn voordeel doen omdat beperkingen in andere domeinen dan het domein van de mentale functies waar het onderwijs zich primair op richt nu eenmaal consequenties hebben voor de extra zorg die de leerling nodig heeft. Dit beïnvloedt dus het onderwijsarrangement. Door het NOB en het CAP te combineren komen onderwijs en revalidatie dichter bij elkaar. Het team rond het kind kan zo realistischer doelen opstellen. Dit bevordert doelmatig werken. Een digitale versie van het NOB-CAP is ontwikkeld en door DataCare ingebouwd in LOGOS.

Wie nemen deel aan de 2e training op 20 mei?

In april 2013 heeft er een training plaats gevonden voor scholen en centra die met het NOB CAP profiel wilden gaan werken als pilot project. Dat waren de mytyl/tyltylscholen in Amsterdam, Den Haag, Arnhem en Rotterdam. Deze pilot heeft veel informatie opgeleverd die we bij volgende cursus kunnen gebruiken. Op 20 mei zal er een tweede cursusdag plaats vinden voor belangstellende scholen en centra  om zich het NOB CAP profiel meer eigen te maken en daarna te kunnen invoeren. Naast de cursus krijgen de scholen en centra een implementatieplan mee dat ze kunnen benutten als insteek naar hun eigen organisaties. Deze dag is tussen 9.00 uur en 15.30 uur in het AMC te Amsterdam.  Elke school levert voor de scholing 2 personen (bijvoorbeeld een zorgcoördinator en een orthopedagoog) en elk centrum ook twee (altijd een revalidatiearts en daarnaast een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Deze vier mensen worden opgeleid in het NOB en CAP door Anke en Wilma. De scholing kost € 200,- per persoon inclusief materiaal( een NOB-map en een CAP studieboek per school)

Deelnemers kunnen zich opgeven bij e.dankbaar@maartenschool.nl

 

Scholen die een afgeleide gebruiken van het NOB profiel voor het ontwikkelingsperspectief kunnen ook deelnemen. Wilma Slaats zal vooraf de modellen inzien.