Nieuws Passend Onderwijs

Alle kengetallen Passend Onderwijs

In dit rapport heeft ECPO een veelheid van voor Passend onderwijs relevante kengetallen verzameld, bedoeld als nulmeting voorafgaand aan de invoering van passend onderwijs in 2014. In de hoofdstukken 2 tot en met 9 is hierover gerapporteerd, voor alle indicatoren waarover de ECPO informatie wenste. Daarmee is een antwoord gegeven op twee van de onderzoeksvragen die de ECPO voor het onderhavige onderzoek heeft geformuleerd, namelijk:

  • Voor welke indicatoren die de ECPO heeft geselecteerd zijn welke kengetallen mogelijk? In hoeverre zijn deze al beschikbaar, waar (welke bron) en hoe kunnen ze worden gedefinieerd?
  • Wat is, gebaseerd op de nu beschikbare data, de stand van zaken op de door de ECPO onderscheiden indicatoren, landelijk en in de afzonderlijke samenwerkingsverbanden PO en VO? (nulmeting)

De ECPO adviseert om na de invoering van Passend Onderwijs door te gaan met het verzamelen van data die inzicht geven in de leerlingstromen en deelname percentages.

Het is duidelijk dat het percentage leerlingen in het SO (2.1 procent)  en in het VSO (3.6 procent) klein is. Soms komt de vraag op waarom een hele stelselherziening is opgestart voor een zo klein en specifiek onderdeel van de schoolgaande kinderen.

kengetallen passend onderwijs.pdf