Nieuws Passend Onderwijs

De visie van Landelijk werkverband Praktijkonderwijs op Passend Onderwijs

Het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs heeft een brief aan staatssecretaris Sander Dekker overhandigd met zijn visie op de inpassing van praktijkonderwijs in passend onderwijs. De staatssecretaris sprak zich uit over het belang van het praktijkonderwijs in het stelsel. In het gesprek dat volgde legde hij uit op welke manier het praktijkonderwijs in passend onderwijs wordt ingepast: samenwerkingsverbanden zullen de ondersteuningstoewijzing van praktijkonderwijs gaan doen en worden verantwoordelijk voor het ondersteuningsbudget van praktijkonderwijs. Daarbij constateerden de staatssecretaris en het Landelijk Werkverband dat een deel van de zorgen die leven in het praktijkonderwijs voortkomen uit misverstanden. Staatssecretaris Dekker en het landelijk werkverband spraken af om de scholen hierover goed te informeren en samen op te trekken bij het verdere traject. Hieronder volgen de meest gestelde vragen met het antwoord

Verliezen pro-scholen de helft van hun budget?

Nee. Een pro-school krijgt voor elke leerling die toelaatbaar is verklaard voor pro altijd de basisbekostiging én de ondersteuningsbekostiging rechtstreeks van DUO. Het samenwerkingsverband zit daar niet tussen.

Wordt het budget voor pro helemaal niet meer ingepast in passend onderwijs?

Het ondersteuningsbudget voor (lwoo en) pro wordt wel ingepast in passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor dit budget. Elk samenwerkingsverband krijgt een budget voor lichte ondersteuning. DUO maakt eerst de bekostiging voor alle pro- (en lwoo-) leerlingen over naar de scholen. Alles wat overblijft wordt overgemaakt naar het samenwerkingsverband. Is er tekort dan wordt dit verrekend met alle besturen in het samenwerkingsverband.

Mogen samenwerkingsverbanden zelf bepalen welk ondersteuningsbudget naar de pro-scholen gaat?

Nee. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt het ondersteuningsbudget dat een school ontvangt landelijk vast. Samenwerkingsverbanden kunnen het budget voor een (lwoo- of) pro-leerling dus niet veranderen.

Wordt er bezuinigd op lwoo en pro of op passend onderwijs?

Nee. De bezuiniging op het budget van samenwerkingsverbanden voor de inpassing van lwoo en pro is met de begrotingsafspraken voor 2014 teruggedraaid. Er wordt dus niet bezuinigd op passend onderwijs: niet op de samenwerkingsverbanden en niet op lwoo en pro.

zie ook: http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/inpassing-van-lwoo-en-pro/