Nieuws Onderwijs en Zorg

brochure Jeugd met een beperking

Jeugdigen met een beperking die gebruik gaan maken van de nieuwe jeugdwet, zijn afhankelijk van de zorg en ondersteuning die ze krijgen. Daarom is het belangrijk dat de overgang naar de Jeugdwet soepel verloopt.  In een brochure \"jeugd met een beperking\" van het transitiebureau Jeugd, Werkgroep Jeugd met een Beperking, wordt nader ingegaan op de nieuwe Jeugdwet en de consequenties die dat gaat hebben. Tevens zijn er een aantal aanbevelingen opgenomen: 

1 Wees er zo vroeg mogelijk bij en neem \"vroegsignalering\" op in het beleid

2 Zorg dat clientondersteuning/ een trajectbegeleider beschikbaar is

3 Geef aandacht aan de aansluiting van de zorg voor jeugdigen op andere financieringsstromen en beleidsdomeinen

4 Kijk naar (particuliere) alternatieven voor lokaal ingekochte zorg

5 Zorg voor voldoende mogelijkheden voor respijtzorg

6 Erken dat er een einde bestaat aan de eigen kracht van een gezin

7 Ga uit wat kinderen en jongeren nodig hebben; zet niet het aanbod, maar de vraag centraal

8 Ga op tijd in gesprek met de samenwerkingsverbanden van het onderwijs

9 Richt een overleg in tussen gemeente (centrumgemeente arbeidsmarktregio). samenwerking onderwijs (VSO-PRO-MBO) en arbeidsmarkt

10Richt een overleg in tussen gemeente, met name afdeling leerplicht, KDC en speciaal onderwijs.

In de bijlage vindt u het rapport