Nieuws Onderwijs en Zorg

brochure jeugd met een beperking

De jeugdigen met een beperking die gebruik gaan maken van de nieuwe Jeugdwet zijn afhankelijk van de zorg en onderwijsteuning die ze krijgen. Daarom is het van belang dat de overgang naar de Jeugdwet soepel verloopt. In een nieuwe brochure van het Transitiebureau jeugd wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe Jeugdwet en de gevolgen voor de clienten.  Er zijn ook een aantal aanbevelingen opgenomen:

1  Wees er zo vroeg mogelijk bij en neem "vroegsignalering op in het beleid

2  Zorg dat clientondersteuning/ een trajectbegeleider beschikbaar is

3  Geef aandacht aan de aansluiting van de zorg voor jeugdigen op andere financieringsstromen en beleidsdomeinen

4  Kijk naar (particuliere) alternatieven voor lokaal ingekochte zorg

5  Erken dat er een einde bestaat aan de eigen kracht van een gezin

6  Zorg voor voldoende mogelijkheden voor respijtzorg

7 Ga uit van wat kinderen nodig hebben; zet niet het aanbod maar de vraag centraal

8  Ga op tijd in gesprek met de samenwerkingsverbanden van het onderwijs

9  Richt een overleg in tussen gemeente (centrumgemeente arbeidsmarktregio), samenwerkend onderwijs (VSO-PRO-onderkant MBO)

10 Richt een overleg in tussen gemeente, met name afdeling leerplicht, KDC en speciaal onderwijs

In de bijlage vindt u de hele brochure. Voor meer informatie: http://www.voordejeugd.nl

Brochure_Jeugd_met_een_beperking.pdf