Nieuws Passend Onderwijs

Onderzoek Jeugd en WMO door Algemene Rekenkamer

In een brief aan de Tweede Kamer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft de Algemene Rekenkamer op 19 februari 2014 aan in te gaan op verzoeken van de staatssecretaris van VWS, mede namens de staatssecretaris van VenJ, een toets uit te voeren op het budget dat de rijksoverheid naar de gemeenten wil overhevelen voor de Jeugdzorg en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Centrale vraag bij dit onderzoek is of er voldoende zekerheid bestaat over de betrouwbaarheid en onderbouwing van de gegevens die gebruikt zijn om het over te hevelen budget te berekenen. De toets zal niet ingaan op de vraag hoe het macrobudget over de individuele gemeenten verdeeld wordt.

De uitkomsten van dit onderzoek zullen naar verwachting in mei a.s. geleverd worden.