Nieuws Onderwijskwaliteit

Regeling modellen getuigschrift van OCW voor het VSO

Met deze regeling worden de modellen van de getuigschriften vastgesteld door OCW voor het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel en het uitstroomprofiel dagbesteding van het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Voor het uitstroomprofiel vervolgonderwijs van het vso bestaat geen getuigschrift. Leerlingen van dat uitstroomprofiel ontvangen, als zij voldoen aan de daarvoor gestelde eisen, een regulier vo-diploma.

De vaststelling van de modellen van de getuigschriften geschiedt op basis van de artikelen 14d en 14g van de Wet op de expertisecentra. Deze artikelen zijn ingevoerd door de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545). Op basis van deze artikelen ontvangt een vso- leerling van het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel en van het uitstroomprofiel dagbesteding een getuigschrift als hij het onderwijs van het betreffende uitstroomprofiel verlaat en voor hem de leerplicht is geëindigd.

Het vso-getuigschrift heeft niet het civiel effect van een diploma, maar wordt psychologisch van belang geacht voor het gevoel van eigenwaarde van de leerling. Het getuigschrift heeft ook een informerende functie: een landelijk herkenbaar document voor werkgevers en instellin- gen voor dagbesteding over de kennis en vaardigheden van de leerling. Het getuigschrift vermeldt waaraan een leerling heeft gewerkt. Op het getuigschrift van het arbeids- marktgerichte profiel worden de leergebieden en de leergebiedoverstijgende thema’s vermeld waaraan de leerling heeft gewerkt, alsmede de sector waarin de leerling is voorbereid op arbeid (bijvoorbeeld horeca, administratie, zorg en welzijn) en de stages die de leerling heeft gelopen.

Op het getuigschrift van het profiel dagbesteding worden de leergebieden en de leergebied overstijgende thema’s vermeld waaraan een leerling heeft gewerkt, alsmede de stage die de leerling heeft gelopen.

In de bijlage vindt U twee formats in Word zoals de modellen getuigschriften eruit zien. In de regeling staan de richtlijnen en voorwaarden voor de invoering daarvan.

regeling modellen getuigschrift VSO.pdf

GETUIGSCHRIFT VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS dagbesteding-2.doc

GETUIGSCHRIFT VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS uitstroom arbeidsmarkt.doc