Nieuws Passend Onderwijs

Niet méér BTW door passend onderwijs

Het is niet de bedoeling dat de invoering van passend onderwijs tot hogere btw-kosten leidt voor scholen. Dit benadrukten de ministeries van OCW en Financiën in een overleg met de VO-raad en PO-Raad op 17 april jl.

De sectorraden vroegen in dit overleg opnieuw aandacht voor de problemen die de btw-regels voor scholen met zich meebrengen. Om alle leerlingen vanaf 1 augustus 2014 passend onderwijs te kunnen bieden, zullen schoolbesturen vaker ondersteunend personeel in dienst nemen en personeel uitwisselen met andere organisaties. En hoewel scholen btw-vrijgestelde instellingen zijn en besturen geen btw hoeven af te dragen voor hun onderwijspersoneel, zullen zij in veel van dergelijke nieuwe situaties wel btw moeten betalen. Dat betekent dat zij fors meer geld kwijt zullen zijn dan nu en dat ze dit geld niet kunnen besteden aan leerlingen. Dezelfde problematiek speelt ook wanneer besturen oplossingen zoeken om krimp het hoofd te bieden, bijvoorbeeld wanneer vo-besturen samenwerken met het mbo.

De ministeries benadrukten in het overleg dat zij niet de intentie hebben om de invoering van passend onderwijs te laten leiden tot hogere btw-kosten voor scholen. De komende weken zullen de betrokken partijen de belangrijkste risico’s rondom de btw-regels verder in kaart brengen en bekijken hoe samenwerkingsverbanden kunnen voorkomen dat ze meer btw moeten betalen dan nu. LECSO houdt u op de hoogte van de uitkomsten hiervan.