Nieuws Algemeen

Tripartiete akkoord personele gevolgen invoering passend onderwijs

Langzamerhand begint het gesloten akkoord voor de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs in de regio te werken. Op veel plekken wordt al tripartiet overleg gepleegd en op andere plekken wordt het overleg gevoerd in de vorm van een ‘benen op tafel- gesprek’.

In het netwerk passend onderwijs van de PO-Raad is afgelopen week gesproken over de werking van het akkoord in de verschillende regio’s. Albert Boelen gaf daar een korte impressie van de specifieke onderdelen, die de begeleidingscommissie van dit akkoord zoal passeren.

Hierbij een korte samenvatting van deze ‘signalen’ vanuit de regio, waar bestuurders wellicht hun voordeel mee kunnen doen:

  1. Het akkoord

Het gaat uitdrukkelijk om een ‘inspanningsverplichting’ en niet om een ‘werkgelegenheidsgarantie’. Het gaat om expertisebehoud en om de opvang van mogelijke personele problemen. Het ondersteuningsplan is daarbij leidend. Er is sprake van een ‘overlegverplichting’ op een drietal essentiële momenten. Besturen zijn daarbij niet ‘gehouden tot het onmogelijke’. Basis voor handelen is de wettekst van passend onderwijs, de Regeling rond b.v. opting out en de onlangs verschenen Algemene Maatregel van Bestuur met o.m. het OOGO

  1. Cijfers en gegevens

De 0-meting heeft inmiddels een beeld opgeleverd van de mogelijke problematiek in de verschillende regio’s. Geëxtrapoleerde cijfers geven aan, dat het maximaal zal gaan om 4500 fte, die in het geding zijn. Dat is 2,5 % van het personeel binnen PO/VO/SO en zal gaan om plm. 6300 mensen. Bij het Mbo gaat het om 11 % van de AB0-ers, ongeveer 360 fte en 515 mensen. Het gaat met name om REC-mensen, veel om gedetacheerden, waarbij de meeste ‘pijn’ zit bij het PO (60 %), daarna het VO (30 %) en tenslotte het MBO (10 %). Bij 380 mensen is er al sprake van ‘uitstromen’. In een kwart van alle gevallen ‘gebeurt’ nu iets (b.v. bemiddeling, gesprekken etc.). Profiel van de personeelsleden ‘in gevaar’ is:  vrouw, lb-schaal, tussen 1956-1966 geboren.

  1. Thema’s

Belangrijkste thema’s bij de besprekingen zijn:

. aanvulling van de doelgroepen, die al dan niet ‘vallen’ onder het akkoord:

-          Gedetacheerden an sich niet – afhankelijk van de werkelijke werkgever kan iemand er alsnog onder vallen

-          Steunpuntfunctionarissen autisme vallen er wel onder

-          Medewerkers Herstart/Op de Rails vallen er niet onder

-          OOP-ers bij diensten Ambulante begeleiding vallen er wel onder

-          Tijdelijk personeel, in dienst per 1.05.2012, vallen er wel onder

. het participatiefonds heeft haar reglement gewijzigd, om de instroomtoetsvoorwaarden aan te passen aan dit akkoord. Het gevoerd hebben van een tripartiet overleg is daarbij belangrijk.