Nieuws Algemeen

(V)SO-SCHOLEN MOGEN LEERLINGEN SCHORSEN

Vanaf 1 augustus 2014 biedt de Wet op de expertisecentra (v)so-scholen de mogelijkheid om leerlingen te schorsen. Op dit moment bestaat die mogelijkheid in de wet niet, waardoor de schorsing van een leerling een zaak tussen ouders en school is waar de inspectie officieel niet bij betrokken is. Dat gaat echter veranderen; nu schorsing in de wet wordt opgenomen, gaat de inspectie hierop toezien. Van scholen wordt verwacht dat zij in geval van schorsing zorgvuldig te werk gaan en vaste procedures volgen. Veel scholen en besturen stellen daarom een schorsings- en verwijderingsprotocol op. In voorkomende gevallen toetst de rechter of dit protocol gevolgd is. In een protocol moet ook staan wie bevoegd is om tot schorsing te besluiten. Dat is in eerste instantie het bestuur, maar het bestuur mag deze bevoegdheid mandateren aan bijvoorbeeld de schooldirecteur. Dit dient te zijn opgenomen in de schoolgids, omdat het ook voor ouders belangrijke informatie is. 

De school, in het bijzonder de leerkracht, dient in geval van schorsing te zorgen voor voortgang van het onderwijs aan de geschorste leerling. Dat betekent bijvoorbeeld dat er huiswerk wordt meegegeven en dat dit ook wordt beoordeeld en besproken met de leerling. De school zorgt er ook voor dat de contacten met de leerling en de ouders in de schorsingsperiode naar behoren worden onderhouden.

Waar houdt de inspectie toezicht op?

De inspectie toetst of de school en/of het bestuur zich aan de wet houdt. Dat betekent dat zij de volgende punten controleert: 
1.Duurt de schorsing korter dan maximaal 5 schooldagen? 
2.Zijn de procedures correct gevolgd (schriftelijk en met opgave van redenen, hoor- en wederhoor, voortgang van onderwijs)? 
De inspectie controleert dus niet of de school om de juiste redenen een leerling schorst. Daartoe is zij niet bevoegd.

Schorsing melden via het ISD

Volgens de nieuwe regels zijn scholen verplicht om schorsingen van langer dan één dag bij de inspectie te melden. Vanaf schooljaar 2014/2015 is er een meldingsformulier beschikbaar in het Internet Schooldossier (ISD) van uw school. U dient een schorsing met behulp van dit formulier bij de inspectie te melden.