Nieuws Algemeen

Onderhandelingsakkoord met de onderwijsvakbonden.

Geachte onderwijsbestuurder, beste collega,

Vandaag, 2 juli, heeft de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord gesloten met de onderwijsvakbonden. Dit akkoord is een belangrijke eerste stap op weg naar modernisering van de arbeidsvoorwaarden die meer ruimte biedt voor het gesprek op de werkvloer tussen werkgever en lerarenteams. Schoolbesturen kunnen een meer op hun situatie toegesneden HRM-beleid vormgeven. Tegelijkertijd is de cao betaalbaar gebleven. Onze leden waren daar, tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni, heel helder over: de nieuwe CAO PO moet betaalbaar zijn en financiering ervan mag niet ten koste gaan van werkgelegenheid en het primaire proces. In het bijgevoegde persbericht leest u de hoofdpunten van het onderhandelaarsakkoord.

                                     In november 2013 startten de onderhandelingen, na een maandenlang voortraject waarin de sociale partners geïnventariseerd hebben waaraan een CAO PO moet voldoen volgens leerkrachten, ondersteunend personeel, schoolleiders en bestuurders. Hoewel in het veld een grote mate van overeenstemming was, bleek het niet gemakkelijk dit in een cao-tekst vast te leggen. Belangrijke onderwerpen die op tafel lagen waren: modernisering van de cao, meer verantwoordelijkheid laag in de organisatie, professionalisering, flexibeler om kunnen gaan met maximale lessentaken, aanpakken van de werkdruk en het vervangen van de bapo door een regeling gericht op duurzame inzetbaarheid.

 Al deze thema’s komen aan de orde in het onderhandelaarsakkoord. De maximale lessentaak kan onder bepaalde voorwaarden losgelaten worden. Er zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheden voor startende leraren om in te groeien in het beroep, over professionalisering van alle leraren, over een 40-urige werkweek. Wat de PO-Raad betreft zou het in het belang van de sector zijn geweest op deze dossiers nog verdergaande stappen te zetten. Toch zijn wij er van overtuigd met deze cao een belangrijke stap voorwaarts te maken: meer ruimte voor maatwerk en afstemming op de specifieke school- of bestuurssituatie en met oog voor de belangen van zowel de organisatie, het team als de individuele professional. De nieuwe cao is meer toekomstbestendig dan de huidige cao, mede door het afschaffen van de bapo. Er komt een nieuwe regeling die gericht is op duurzame inzetbaarheid van alle personeelsleden en er is een goede overgangsregeling getroffen.

 Doordat in de nieuwe cao de huidige bapo-regeling wordt afgeschaft, voldoen wij aan de voorwaarde die het kabinet stelde in het regeerakkoord om extra middelen beschikbaar te stellen voor professionalisering van de sector.

 Het onderhandelaarsakkoord komt vandaag op de website van de PO-Raad. Er is een webchat en een aantal ledenbijeenkomsten gepland. Op de site komt ook een ‘Vraag&Antwoord’ document dat wij regelmatig zullen aanvullen. In de eerste helft van september raadplegen wij u, als lid van de PO-Raad, of u kunt instemmen met dit onderhandelaarsakkoord.

 De webchat vindt plaats op donderdag 3 juli, 13:00 – 15:00 uur. U kunt uw vragen voor en tijdens de sessie mailen naar cao@poraad.nl. De antwoorden zijn op de genoemde tijd te zien via:www.poraad.nl/werkgeverszaken/cao/webinar.

 Datums voor de bijeenkomsten zijn:

Woensdag 9 juli, 9:30 – 12:00 uur, omgeving Eindhoven

Maandag 14 juli, 9:30 – 12:00 uur, omgeving Utrecht

Eind augustus (datum nader te bepalen), regio noord

Meer informatie volgt via de website.

 Wij horen graag uw reactie tijdens de chatsessie, op de bijeenkomst of via cao@poraad.nl.

 Met vriendelijke groeten,

 

Rinda den Besten, voorzitter

Simone Walvisch, vicevoorzitter

cao_po_onderhandelaarsakkoord.pdf