Nieuws Arbeidstoeleiding

Navigator ontzorgt scholen en bereidt jongeren met een beperking voor op de arbeidsmarkt

Het project Navigator van MEE heeft als doel om jongeren met een beperking met een afstand tot de arbeidsmarkt en potentieel risico op uitval, vanuit het onderwijs aan werk te helpen en te houden. De navigator ontzorgt de school door leerlingen richting werk te ondersteunen. Over dit project is een film gemaakt die het succes van de aanpak helder in beeld brengt.

Scholen voor Speciaal Voortgezet Onderwijs en Praktijkonderwijs hebben hun leerlingen goed in beeld. Zij kunnen inschatten welke leerlingen extra begeleiding nodig hebben om een betaalde baan te vinden en te behouden. Scholen kunnen maar beperkte begeleiding bieden aan leerlingen. Het project Navigator, dat door MEE Drenthe is ontwikkeld, werkt samen met scholen en biedt leerlingen de extra ondersteuning die scholen niet kunnen geven. Navigator is een verlengstuk van de school in de uitstroom naar werk, waarmee de kans op een startkwalificatie en dus betaald werk wordt vergroot.

De werkwijze: jongeren krijgen een navigator van MEE toegewezen. Deze navigator kijkt integraal naar de hulpvraag van de jongere en stippelt samen met de jongere, ouders en school een route uit naar werk. De navigator ondersteunt de jongere en zijn sociale netwerk proactief in de stappen die moeten worden genomen richting betaald werk. Een leer/werktraject of stage kan een van deze stappen zijn. De navigator begeleidt deze jongere voor langere tijd, maar is niet de zoveelste hulpverlener. De navigator vormt de verbindende schakel tussen de andere hulpverleners, gemeente, UWV, school, ouders, re-integratie en werkgevers. Knelpunten op alle leefgebieden (geldzaken, woon/thuissituatie, vervoer, vrienden/relaties, de beperking etc.) neemt de navigator mee. Problemen in bijvoorbeeld de thuissituatie neemt de navigator mee, zodat die geen belemmering kunnen vormen voor de productiviteit op de werkvloer. De navigator kijkt naar al deze aspecten en zoekt naar de mogelijkheden om deze belemmeringen weg te nemen.

Jongeren van 12-27 jaar blijven in beeld, ook als deze van school zijn en aan het werk zijn. De koppeling met het bedrijfsleven is een essentieel uitgangspunt van Navigator. De navigator gaat uit van datgene wat men vraagt bij MKB bedrijven en het grootbedrijf. De werkgever ontzorgen is prioriteit. Het resultaat is toenemende arbeidsparticipatie en een afnemend beroep op zorg en uitkeringen.

Navigator werkt met veel partijen samen zoals gemeenten, Werkplein Baanzicht, UWV WERKbedrijf, MKB, VNO/NCW, Praktijkscholen, cluster 3 en 4 scholen en ProREC.

Wegens het succes van deze pilot zijn ook andere regio’s bezig met de implementatie van Navigator, zoals Flevoland, Overijssel, Utrecht, Gouda en deels in Gelderland.

Benieuwd naar wat Navigator voor uw school kan betekenen? En wat het de jongeren en werkgevers oplevert?  Bekijk hier de video.

Bent u als gemeente benieuwd naar wat Navigator kan betekenen? Bekijk hier de video voor gemeenten.