Nieuws Onderwijs en Zorg

Onderzoek naar leerklimaat in speciaal onderwijs en PrOO

Het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs kampt met veel problemen rond gedrag van kinderen in en buiten de klas. De Hogeschool Leiden heeft samen met de UvA en Hogeschool Windesheim een vragenlijst ontwikkeld en gevalideerd voor het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs om het leerklimaat in de klas te meten.

De vragenlijst bestaat uit zes schalen: ondersteuning door de docent, disruptief gedrag van leerlingen (agressief en verstorend gedrag, pesten), positieve groepsdynamiek (elkaar helpen en steunen), een rustige werksfeer, groeipercepties (wat kinderen vinden dat ze leren) en veiligheid. De vragenlijst heeft ook een verkorte versie (23 items, ondermeer voor LVB) en momenteel wordt gewerkt aan een versie van 4-12 jaar.

In veel gevallen wordt de vragenlijst gecombineerd met onderzoek naar agressie in sociale probleemsituaties (TOPS-A) en het werkklimaat dat de docenten ervaren (leerklimaat en werkklimaat vertonen een flinke samenhang). Op deze wijze wordt een compleet beeld verkregen van sterke en zwakke kanten van klassen binnen scholen. Van deze meting wordt een rapportage gemaakt op klasse niveau dat als uitgangspunt kan dienen voor verbeteringen (Plan-Do-Check-Act cyclus). Inmiddels is er ook een methode ontwikkeld om docenten feedback te geven in de klas2.

Uit recent onderzoek, ondermeer bij Horizon, blijkt dat door deze combinatie van onderzoek en gerichte feedback zowel het leerklimaat als het werkklimaat binnen een paar maanden flink kan verbeteren: de docenten ervaren meer rust en motivatie in de klas en hun eigen arbeidstevredenheid stijgt. De leerlingen geven aan dat de docent hun beter ondersteunt, ze elkaar onderling minder in de haren zitten, het rustiger en veiliger in-en buiten de klas is geworden en ze meer leren.

zie ook: http://www.hsleiden.nl/lectoraten/residentiele-jeugdzorg/leerklimaat

leerklimaat in de klas.pdf

ik ga toch weer naar school.pdf