Nieuws Onderwijs en Zorg

Rapport arbeidsparticipatie jongeren met lichte verstandelijke beperkingen

Volgens schatting van UWV bestaat ongeveer een derde van de instroom in de Wajong uit mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij hebben naast beperkingen in het cognitieve vermogen vaak ook andere problemen die de arbeidsparticipatie negatief kunnen beïnvloeden zoals sociale aanpassingsproblemen en psychiatrische problemen. Een groot deel van deze LVB jongeren heeft op verschillende levensterreinen begeleiding nodig en heeft naast UWV te maken met andere instellingen zoals speciaal onderwijs, GGZ en justitie. De vraag is wat nodig is om de arbeidsparticipatie van jongeren met LVB te verhogen en wat de ervaringen van praktijkprofessionals zijn. Er wordt veel kennis opgedaan in de dagelijkse praktijk, maar die wordt nog maar beperkt gedeeld en toegankelijk gemaakt.

Dit onderwerp raakt niet alleen UWV, maar is ook relevant voor andere organisaties en instellingen zoals andere partners in de keten van werk en inkomen, zorgverleners, maatschappelijke instellingen en onderwijs instellingen. UWV heeft daarom een subsidie gewijd aan dit onderwerp waarin de (verhoging) van de arbeidsparticipatie van jongeren in de leeftijd van 15-30 jaar met een licht verstandelijke beperking centraal staat. De doelstelling van het subsidiethema is tweeledig:

  1. inzicht krijgen in de arbeidsgerelateerde problematiek van jongeren met LVB;
  2. achterhalen wat nodig is om de arbeidsparticipatie van deze groep te bevorderen.

In dit rapport van Ecorys wordt op basis van een literatuurscan en interviews met experts nader inzicht gegeven in genoemde problematiek en in succesfactoren om de kansen voor jongeren met LVB op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarna wordt een aantal lopende initiatieven, dat voldoet aan een belangrijke succesfactoren en daarom veelbelovend en kansrijk is, besproken: in hoeverre wordt met deze goede voorbeelden een oplossing geboden voor de gesignaleerde problemen en talentverspilling? 

Eindrapportage vs 160414.docx