Nieuws Algemeen

Akkoord over gezamenlijke aanpak pesten

Staatssecretaris Dekker (OCW) en de sectorraden PO-Raad en VO-raad hebben afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van pesten. In de onderwijswetten wordt de verantwoordelijkheid van scholen op het vlak van sociale veiligheid expliciet vastgelegd. De raden ondersteunen via het Actieplan ‘sociale veiligheid op school’ scholen bij het creëren van een sociaal veilige omgeving voor leerlingen. De verplichting om een methode te kiezen die bewezen effectief is vervalt, mits scholen kunnen aantonen dat hun aanpak werkt en kinderen er baat bij hebben.

Een kind dat zich niet veilig voelt, komt niet aan leren toe. Staatssecretaris Dekker en de sectorraden hebben daarom afspraken gemaakt om pesten aan te pakken en de bewustwording in de sector blijvend te stimuleren. Om te zorgen dat scholen overal werk maken van het aanpakken van pesten wordt in de sectorwetten opgenomen dat scholen verantwoordelijk zijn voor een sociaal veilige school. Scholen mogen zelf een passende aanpak kiezen om pesten tegen te gaan en gaan monitoren of de aanpak werkt. Scholen gaan ook zorgen voor een aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen en ouders bij pestsituaties.

Effectieve aanpak

Dekker: 'Ik wil dat pesten op alle scholen goed wordt aangepakt. Het is daarbij van groot  belang dat ze dit doen op een manier die wel echt werkt. Het is uiteindelijk het resultaat dat telt. Ik zal daarom de komende jaren blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek om zo in het woud van aangeboden anti-pestmethodes het kaf van het koren te scheiden.'

Actieplan ‘sociale veiligheid op school’

De PO-Raad en de VO-raad gaan scholen ondersteunen bij de invoer van de wettelijke zorgplicht, de uitwerking van de monitor en het aanstellen van een vast aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen en ouders bij pestsituaties. Om scholen te helpen in hun keus voor een anti-pestaanpak stellen de sectorraden in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut en Centrum School en Veiligheid informatie beschikbaar over bewezen effectieve programma’s en methodes en faciliteren zij kennisuitwisseling tussen scholen en samenwerking met experts.

Paul Rosenmöller (voorzitter VO-raad): 'Pesten is een ernstig probleem dat aandacht vraagt, ook van scholen. Scholen moeten de juiste handvatten krijgen om pesten aan te pakken. Het is goed dat er ruimte komt voor een schoolbrede, integrale aanpak van sociale veiligheid die aansluit bij de visie van de school. Op die manier kan pestgedrag effectief worden tegengegaan.'

Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad): 'Wij zijn blij dat scholen de ruimte krijgen om hun sociale klimaat aan te pakken op een manier die bij hen past. Dat is winst voor de leerlingen, die kunnen rekenen op een veilige leeromgeving.'

Met dit akkoord wordt ook invulling gegeven aan de motie Bergkamp Van den Burg. Het voorstel tot wijziging van de sectorwetten gaat binnenkort voor advies naar de Raad van State. Het is de bedoeling dat de nieuwe afspraken met ingang van het schooljaar 2015-2016 in werking treden.

actieplan-sociale-veiligheid-op-school.pdf