Nieuws Algemeen

Uitstroomgegevens CBS over VSO schoolverlaters in 2011

Het aantal leerlingen op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) is de afgelopen jaren sterk gestegen. Vooral het aantal leerlingen met een ontwikkelingsstoornis neemt toe. Het vso bereidt jongeren met een beperking voor op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. Leerlingen die het vso verlaten gaan door in ander onderwijs, vinden een baan, of krijgen een Wajong-uitkering. Een aantal combineert werk, school en/ of een Wajong-uitkering. In totaal studeert bijna de helft van de leerlingen van vijftien jaar en ouder die na het schooljaar 2010/’11 het vso verlaten verder in het reguliere onderwijs, ongeveer een kwart vindt een baan. Van de jongeren van 18 jaar en ouder ontvangt ruim twee derde een Wajong-uitkering nadat ze het vso hebben verlaten.

Het rapport gaat over het schooljaar 2010 - 2011. Het is niet ondenkbaar dat een en ander zich intussen anders heeft ontwikkeld. Het rapport gaat over de uitstroom voor alle clusters.

2014Uithetvoorgezetspeciaalonderwijsendanart.pdf