Nieuws Passend Onderwijs

PO raad en VO raad vragen aandacht voor zaken rondom passend onderwijs

Op 11 december 2014 spreekt de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een Algemeen Overleg over de voortgang van passend onderwijs. Ter voorbereiding op dit Algemeen Overleg willen de PO-Raad en VO-raad de volgende zaken meegeven.

De voortgangsrapportage laat zien dat de samenwerkingsverbanden per 1 augustus 2014 voortvarend van start zijn gegaan. De PO-Raad en VO-raad hebben het vertrouwen dat de samenwerkingsverbanden hun verantwoordelijkheid nemen om de invoering succesvol te laten verlopen en de ruimte benutten die er bij de invoering van passend onderwijs is ontstaan voor het leveren van maatwerk.

De raden vragen de vaste kamercommissie de scholen en samenwerkingsverbanden de tijd en ruimte te blijven geven om passend onderwijs goed in te kunnen voeren waarbij gebruik wordt gemaakt van de hoofdpunten uit het Onderwijsraadadvies “Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan”.

PO raad en VO raad vragen de Tweede Kamer:

  • Geef het onderwijsveld tijd en ruimte om deze stelselwijziging verder vorm te geven. In de eerste fase kunnen zich problemen of incidenten voordoen die natuurlijk moeten worden opgelost. Maar dat hoort bij een dergelijke grote verandering. .
  • Continuïteit van zorg voor de leerlingen in onderwijszorgarrangementen (onderwijs en jeugdhulp).  
  • Oog voor de verschillen tussen PO en VO t.o.v. de wijkgerichte hulpverlening en de positieve rol die het schoolmaatschappelijk werk kan spelen. 
  • Een vereenvoudiging van de bekostiging voor een deel van de afgebakende groep EMB-leerlingen. 
  • Ruimte voor een gezamenlijk, sector overstijgend aanbod voor kwetsbare groepen in aansluiting op de arbeidsmarkt. 
  • Een onderzoek naar de (financiële) gevolgen van verhuizing van groepen leerlingen in residentiële instellingen en de terugplaatsing van leerlingen na onderwijs in geslotenheid en de ontwikkeling van voorstellen om deze problematiek op te lossen.

141205 brief PO-Raad en VO-raad tbv AO passend onderwijs 11 december 2014.pdf